REKLAMA

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Podpisanie umowy kredytu przez Sierra Gorda S.C.M z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

2021-03-29 19:17
publikacja
2021-03-29 19:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Podpisanie umowy kredytu przez Sierra Gorda S.C.M z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Miedz S.A. (,,KGHM", „Spółka”) informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. została podpisana przez Sierra Gorda S.C.M (,,Sierra Gorda") umowa odnawialnego kredytu rewolwingowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z maksymalnym limitem opiewającym na kwotę 700 mln USD (tj. 2 751 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 26 marca 2021 r.) Kredyt zostanie przeznaczony na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz na ewentualne finansowanie bieżącej działalności Sierra Gorda. Udostępnienie środków z Umowy kredytu nastąpi po spełnieniu formalnych warunków zawieszających. Wykonanie zobowiązań w ramach umowy kredytu zawartego przez Sierra Gorda zabezpieczone będzie gwarancją korporacyjną wystawioną przez właścicieli Sierra Gorda (KGHM Polska Miedź S.A., Sumitomo Metal Mining Co., Sumitomo Corporation).

Wartość gwarancji, do której wystawienia zobligowany będzie KGHM, wynika z posiadanych udziałów w Sierra Gorda (55% udziałów) oraz całkowitej kwoty kredytu (700 mln USD). Wartość udzielonej przez KGHM kwoty gwarancji wynosiła będzie do 385 mln USD (tj. 1 513 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 26 marca 2021 r.).

W przypadku gdy warunki zawieszające przedmiotowej umowy kredytu nie zostaną spełnione, Spółka poinformuje o tym fakcie odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Signing of a bank loan agreement between Sierra Gorda S.C.M. and Bank
Gospodarstwa Krajowego


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. (“KGHM”, “Company”)
announces that on 29 March 2021, a renewable revolving bank loan
agreement was signed between Sierra Gorda S.C.M (“Sierra Gorda”) and
Bank Gospodarstwa Krajowego with the maximum limit of USD 700 million
(or PLN 2 751 million at the average exchange rate of the NBP dated 26
March 2021). The bank loan will be used to refinance the current debt
and potentially to finance Sierra Gorda’s current activities. The funds
from the bank loan agreement will be available once the formal
conditions precedent have been met. Obligations arising from the bank
loan agreement entered into by Sierra Gorda will be secured by a
corporate guarantee issued by the owners of Sierra Gorda (KGHM Polska
Miedź S.A., Sumitomo Metal Mining Co., Sumitomo Corporation).


The value of the guarantee which KGHM will be obliged to grant derives
from the shares held in Sierra Gorda (55% share) and from the total
amount of the bank loan (USD 700 million). The value of the guarantee
issued by KGHM will amount to USD 385 million (or PLN 1 513 million at
the average exchange rate of the NBP dated 26 March 2021).


If the aforementioned conditions precedent are not met, the Company will
announce this fact in a separate regulatory filing.


Legal basis: Art. 17 (1) of MAR (Regulation (EU) No 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the
European Union dated 12 June 2014, no. L 173/1)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 Paweł Gruza Wiceprezes Zarządu
2021-03-29 Adam Bugajczuk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Konto Firmowe i Karta za bezwarunkowe 0 zł przez rok wraz z premią do 1200 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki