KCI: wyniki finansowe

2020-05-29 17:09
publikacja
2020-05-29 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_KCI_SSF_20200331.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIe FINANSOWE
I. Przychody i zyski 27 514 26 756 6 258 6 225
II. Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 6 349 3 409 1 444 793
III. Zysk ( strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 508 2 852 1 025 664
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 019 6 249 1 142 1 454
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 088 2 505 -475 583
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 846 -6 346 -420 -1 477
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 085 2 408 247 560
VIII. Aktywa razem 410 919 401 845 90 266 94 363
IX. Zobowiązania razem 73 308 74 370 16 104 17 464
X. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 298 966 292 973 65 674 68 797
XI. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 655 13 528
XII. Średnia ważona liczba akcji (w. szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,92 4,77 1,08 1,12
XV. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,92 4,77 1,08 1,12
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,04 0,01 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,04 0,01 0,01
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XVIII. Przychody i zyski 4 477 2 131 1 018 496
XIX. Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 3 787 805 861 187
XX. Zysk ( strata) netto 3 152 643 717 150
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -567 -623 -129 -145
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 648 3 963 147 922
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -58 -2 041 -13 -475
XXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 23 1 299 5 302
XXV. Aktywa razem 444 602 414 608 97 665 97 360
XXVI. Zobowiązania razem 23 747 23 153 5 216 5 437
XXVII. Kapitał własny (aktywa netto) 420 855 391 455 92 449 91 923
XXVIII. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 655 13 528
XXIX. Średnia ważona liczba akcji (w. szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXX. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,14 5,71 1,35 1,34
XXXII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,14 5,71 1,35 1,34
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,01 0,01 0,00
XXXIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,01 0,01 0,00


kurs EURO do pozycji bilansowych
4,5523 4,2589kurs EURO do pozycji wynikowych
4,3963 4,2978


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_KCI_SSF_20200331.BES.pdfGK_KCI_SSF_20200331.BES.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2020r.
zawierający kwartalną skróconą informację finansową KCI S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-29 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki