0,5180 zł
1,17% 0,0060 zł
KCI SA (KCI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KCI_30092019_SSF.T.T_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Wybrane dane dotyczące śródrocznego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A. *) *)
II. Przychody i zyski 86 413 83 624 20 056 19 660
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 409 6 536 3 576 1 537
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 14 257 4 612 3 309 1 084
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 859 5 975 3 449 1 405
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 842 1 342 -1 356 316
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 641 -11 613 -2 238 -2 730
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -624 -4 296 -145 -1 010
IX. Aktywa razem 396 791 394 699 90 724 91 790
X. Zobowiązania i rezerwy razem 77 012 99 479 17 608 23 135
XI. Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 288 110 270 268 65 875 62 853
XII. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 13 172 13 397
XIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XIV. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,66 4,30 1,07 1,00
XVI. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,66 4,30 1,07 1,00
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,21 0,07 0,05 0,02
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,21 0,07 0,05 0,02
XIX. Wybrane dane dotyczące
śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
KCI S.A.
*) *)
XX. Przychody i zyski 9 460 5 830 2 196 1 371
XXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 335 1 575 1 470 370
XXII. Zysk (strata) netto 6 784 874 1 575 205
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 265 -1 652 758 -388
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 039 2 593 -473 610
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 235 -4 952 -287 -1 164
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -9 -4 011 -2 -943
XXVII. Aktywa razem 415 363 430 198 94 971 100 046
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy razem 27 173 45 761 6 213 10 642
XXIX. Kapitał własny (aktywa netto) 388 190 384 437 88 758 89 404
XXX. Kapitał podstawowy 57 609 57 609 13 172 13 397
XXXI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXXII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
XXXIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,66 5,61 1,29 1,30
XXXIV. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 5,66 5,61 1,29 1,30
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,01 0,02 0,00
XXXVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 0,10 0,01 0,02 0,00


*) Dane dla pozycji dotyczących
śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień
31 grudnia 2018 r. natomiast dla pozycji dotyczących śródrocznego
sprawozdania z całkowitych dochodów i śródrocznego sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r.Dla
pozycji wynikowych przeliczonych na EUR zastosowano średnią kursów NBP,
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca:


9 miesięcy 2019 r. - 4,3086 zł9 miesięcy 2018 r. - 4,2535
złDla pozycji bilansowych zastosowano kurs EUR na dzień:30
września 2019 r. - 4,3736 zł31 grudnia 2018 r. - 4,3000 zł


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
KCI 30092019_SSF.T.T_3Q2019.pdfKCI 30092019_SSF.T.T_3Q2019.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI S.A. za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2019 r. zawierający kwartalną skróconą informację finansową KCI S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 Piotr Łysek Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.