REKLAMA
ZAGŁOSUJ

IZOSTAL S.A.: wyniki finansowe

2021-08-27 07:16
publikacja
2021-08-27 07:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SKROCONE_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GK_IZOSTAL_S.A._IP2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_KAPITALOWEJ_IZOSTAL_S.A._IP2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_z_przegladu_GK_Izostal_6-2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_z_przegladu_Izostal_6-2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 414 174 418 245 91 083 94 172
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 152 13 525 2 452 3 045
III. Zysk (strata) brutto 13 667 10 596 3 006 2 386
IV. Zysk (strata) netto 11 031 8 494 2 426 1 913
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 101 969 46 150 22 425 10 391
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 878 -2 687 -1 073 -605
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -60 695 -27 772 -13 348 -6 253
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 36 396 15 691 8 004 3 533
IX. Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł / EUR) 0,34 0,26 0,07 0,06
XI. Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,34 0,26 0,07 0,06
XIII. Stan na: 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XIV. Aktywa razem 488 258 540 329 108 003 117 086
XV. Zobowiązania długoterminowe 49 449 37 851 10 938 8 202
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 221 166 291 937 48 922 63 261
XVII. Kapitał własny 217 643 210 541 48 143 45 623


Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym
przeliczono na walutę Euro w następujący sposób: pozycje dotyczące
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych, skonsolidowany zysk (strata) na
akcję zwykłą oraz skonsolidowany rozwodniony zysk (strata) na akcję
zwykłą za I półrocze 2021 r. (I półrocze 2020 r.) przeliczono według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych
przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca półrocza.
Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,5472 zł (1 EURO = 4,4413 zł). Pozycje
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień
bilansowy. Kurs ten wyniósł na 30.06.2021 roku – 1 EURO = 4,5208 zł (na
31.12.2020 roku - 1 EURO = 4,6148 zł).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK IZOSTAL S.A. IP2021.pdfSKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK IZOSTAL S.A. IP2021.pdf SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU WRAZ Z PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM IZOSTAL S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. IP2021.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. IP2021.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
raport z przegladu GK Izostal 6-2021-sig.pdfraport z przegladu GK Izostal 6-2021-sig.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ IZOSTAL S.A.
raport z przegladu Izostal 6-2021-sig.pdfraport z przegladu Izostal 6-2021-sig.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO IZOSTAL S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 MAREK MAZUREK PREZES ZARZĄDU
2021-08-27 MICHAŁ PIETREK WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki