2,3000 zł
0,44% 0,0100 zł
InfoSCAN S.A. (IST)

Zakończenie negocjacji, podpisanie warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału do realizacji założeń strategicznych Spółki - ujawnienie opóźnienia informacji poufnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Zakończenie negocjacji, podpisanie warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału do realizacji założeń strategicznych Spółki - ujawnienie opóźnienia informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”, „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przekazuje poniższą informację poufną, której podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniu 1 kwietnia 2019 roku.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

„Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2019 roku za pośrednictwem doradcy inwestycyjnego Alpha Blue Ocean Inc. (dalej: "ABO") i na mocy zawartego z nim Porozumienia rozpoczął negocjacje dotyczące transakcji inwestycyjnej („Transakcja”) pomiędzy Emitentem a European High Growth Opportunities Securitization Fund („Inwestor”).
Transakcja zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje. Pod warunkiem ziszczenia się przyjętych wstępnych kryteriów, zaangażowanie Inwestora wyniesie do 21.000.000 zł.”

W nawiązaniu do powyższej informacji Spółka wskazuje, że ujawnienie informacji o planowanej Transakcji podczas negocjacji i przed przyjęciem ostatecznych jej warunków, w ocenie Spółki mogło naruszyć jej uzasadniony interes a także istotnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Emitenta. Ocena ta była uzasadniona w szczególności faktem, iż zasadnicza część parametrów planowanej Transakcji oparta jest o kurs akcji Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 11 czerwca 2019 r. zawarła z European High Growth Opportunities Securitization Fund („Inwestor”) umowę dotyczącą emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych („Umowa”), co zakończyło proces negocjacji z Inwestorem, o którym mowa powyżej.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz Emitenta poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie Inwestora będzie wynosiło łącznie do 21.000.000 zł) zaoferowane zostaną obligacje zamienne na akcje o wartości nominalnej 50.000 zł. Obligacje będą oferowane w 6 transzach o wartości nominalnej 750.000 zł i 33 transzach o wartości nominalnej 500.000 zł, przy czym warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest spełnienie się przesłanek i jednoczesne niewystąpienie zdarzeń określonych treścią Umowy.

Cena zamiany obligacji na jedną akcję wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje.

Jednocześnie Umowa przewiduje emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje skierowaną do Inwestora. Warranty będą oferowane z obligacjami wyemitowanymi w ramach wszystkich transzy. Warranty będą przyznane nieodpłatnie i każdy z nich uprawniać będzie do objęcia jednej akcji po cenie emisyjnej wyliczonej jako 120% z niższej ze wskazanych wartości:
(i) dziennej średniej ważonej ceny akcji Spółki z 15 dni sesyjnych poprzedzających zawarcie Porozumienia (tj. 4,7064 zł); i
(ii) dziennej średniej ważonej ceny akcji Spółki z 15 dni bezpośrednio poprzedzających powiadomienie o pierwszej transzy.

Emitent ma prawo żądania wstrzymania kolejnych transz w ramach emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych. Jednakże, Inwestor ma prawo żądania wyemitowania pięciu transz (z wyłączeniem transzy pierwszej) nawet w przypadku gdy Emitent wystąpi z żądaniem ich wstrzymania. Zobowiązanie Inwestora do sfinansowania ceny nabycia obligacji i warrantów subskrypcyjnych jest uzależnione od spełnienia się warunków zawartych w treści Umowy.

Z tytułu realizacji Transakcji Emitent zapłaci na rzecz Alpha Blue Ocean Inc. wynagrodzenie w łącznej wysokości 1.050.000 złotych.

Umowa ma charakter umowy warunkowej i będzie wymagała zaakceptowania jej postanowień przez Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdzenia jej postanowień przez Radę Nadzorczą Spółki do dnia 15 czerwca 2019 r., zatwierdzenia przez Inwestora warunków emisji obligacji zamiennych na akcje oraz decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie trybu wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane na podstawie Umowy.

Emitent informuje, iż realizacja postanowień Umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych będzie odbywała się etapami z uwagi na ograniczenia wynikające z kodeksu spółek handlowych, dotyczące maksymalnej wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która nie może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały. W związku z powyższym w pierwszym kroku Emitent wyemituje tylko część obligacji i warrantów z puli przewidzianej postanowieniami przedmiotowej Umowy.

O realizacji istotnych postanowień Umowy Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.
W związku z podpisaniem Umowy, Spółka zamierza opracować aktualizację strategii rozwoju.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Piotr Sobiś Wiceprezes Zarządu
2019-06-11 Maciej Nowak Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.