REKLAMA

HUTMEN: wyniki finansowe

2017-03-22 20:19
publikacja
2017-03-22 20:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
Hut_List_Prezesa_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Hut_Opinia_i_raport_bieglego_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Hut_Sprawozdanie_finansowe_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-03-22
HUTMEN SA
(pełna nazwa emitenta)
HUTMEN Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-301 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jagiellońska 76
(ulica) (numer)
071 33-48-300 071 339-03-47
(telefon) (fax)
biuro@hutmen.pl www.hutmen.pl
(e-mail) (www)
8960000196 931023629
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 299 681 515 980 68 488 123 325
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 284 2 558 522 611
III. Zysk (strata) brutto -10 852 -10 401 -2 480 -2 486
IV. Zysk (strata) netto -11 018 -10 691 -2 518 -2 555
V. Całkowity dochód -18 838 -7 096 -4 305 -1 696
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 092 9 719 -478 2 323
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 518 -12 073 -1 490 -2 886
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 686 3 029 2 214 724
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -311 675 -71 161
X. Aktywa razem 268 427 280 718 60 675 65 873
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 760 68 213 16 899 16 007
XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 8 347 10 019 1 887 2 351
XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 66 413 58 194 15 012 13 656
XIV. Kapitał własny 193 667 212 505 43 776 49 866
XV. Kapitał zakładowy 312 027 312 027 70 531 73 220
XVI. Liczba akcji (w szt.) 25 596 25 596 25 596 25 596
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,43 -0,42 -0,10 -0,10
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,43 -0,42 -0,10 -0,10
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,57 8,30 1,71 1,95
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,57 8,30 1,71 1,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Hut_List Prezesa_2016.pdfHut_List Prezesa_2016.pdf
Hut_Opinia i raport biegłego_2016.pdfHut_Opinia i raport biegłego_2016.pdf
Hut_Sprawozdanie finansowe_2016.pdfHut_Sprawozdanie finansowe_2016.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności_2016.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności_2016.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-22 Mirosław Buciak Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-22 Mirosław Buciak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki