REKLAMA

GRODNO S.A.: Rejestracja przez sąd zmian w statucie

2023-11-03 18:17
publikacja
2023-11-03 18:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GRODNO_-_statut_tekst_jednolity_26.09.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-03
Skrócona nazwa emitenta
GRODNO S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmian w statucie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje o rejestracji w dniu 3 listopada 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki wprowadzonych Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 września 2023 r.

W ramach ww. zmian Statutu Spółki:

1) § 21 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

㤠21.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. W przypadku zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów.

2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.

3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.

4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.”

2) § 23 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

㤠23.

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzaniu prawem oświadczenia woli w imieniu Spółki składa członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, a powyżej kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z Wiceprezesem Zarządu lub z członkiem Zarządu.”

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu w aktualnym brzmieniu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
GRODNO - statut tekst jednolity 26.09.2023.pdfGRODNO - statut tekst jednolity 26.09.2023.pdf GRODNO - statut tekst jednolity 26.09.2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-03 ANDRZEJ JURCZAK PREZES ZARZĄDU ANDRZEJ JURCZAK
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki