REKLAMA
PIT 2023

GAMES OPERATORS S.A.: wyniki finansowe

2023-09-29 18:42
publikacja
2023-09-29 18:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SIGNED_Games_Operators_SF_30.06.2023_v.6.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KPW_Audyt_-_raport_z_przegladu_jednostk.SF_MSSF_30.06.2022_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SIGNED_Wzor_oswiadczenia_Zarzadu_MSSF-jednostkowe_srodroczne_v2_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 1 950 3 476 423 749
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 508 1 571 110 338
III. EBITDA* 643 1 677 139 361
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 54 2 904 12 625
V. Zysk (strata) netto (45) 2 663 (10) 574
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (482) 2 668 (105) 575
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 182 (614) 473 (132)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (110) (92) (24) (20)
IX. Przepływy pieniężne netto – razem 1 590 1 962 345 423
X. Liczba akcji 5 499 260 5 420 700 5 499 260 5 420 700
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) za I półrocze (0,01) 0,49 (0,00) 0,11
XII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 3,07 3,56 0,67 0,77
XIII. Aktywa / Pasywa razem 24 729 22 839 5 557 4 870
XIV. Aktywa trwałe 3 555 1 645 799 351
XV. Aktywa obrotowe 21 173 21 194 4 758 4 519
XVI. Kapitał własny 16 894 20 008 3 796 4 266
XVII. Zobowiązania razem 7 835 2 831 1 761 604
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 790 597 178 127
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 7 045 2 234 1 583 476


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad: - pozycje aktywów i pasywów – według
średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 czerwca 2023 r. –
4,4503 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO, -
pozycje skróconego śródrocznego rachunku zysków i strat oraz skróconego
śródrocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia
do 30 czerwca 2023 r. – 4,6130 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 czerwca
2022 r. – 4,6427 PLN/EUR. *EBITDA liczona jako zysk z działalności
operacyjnej powiększony o amortyzację.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
SIGNED_Games Operators_SF 30.06.2023_v.6.pdfSIGNED_Games Operators_SF 30.06.2023_v.6.pdf Półroczne sprawozdanie finansowe
KPW Audyt - raport z przeglądu jednostk.SF_MSSF_30.06.2022 (1).pdfKPW Audyt - raport z przeglądu jednostk.SF_MSSF_30.06.2022 (1).pdf Raport z przeglądu
SIGNED_Wzór oświadczenia Zarządu MSSF-jednostkowe śródroczne v2 (1).pdfSIGNED_Wzór oświadczenia Zarządu MSSF-jednostkowe śródroczne v2 (1).pdf Oświadczenie zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Bartłomiej Gajewski Prezes Zarządu Bartłomiej Gajewski
2023-09-29 Jakub Ananicz Członek Zarządu Jakub Ananicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki