REKLAMA

FAMUR S.A.: Nowe kierunki strategiczne Grupy FAMUR

2021-05-25 21:43
publikacja
2021-05-25 21:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Nowe kierunki strategiczne Grupy FAMUR
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. („Spółka”, „Emitent”, „FAMUR”) informuje, o przyjęciu przez Zarząd i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w dniu 25.05.2021r. „Nowych kierunków strategicznych Grupy FAMUR”.

Aktualne megatrendy oraz przyspieszający w skali globalnej proces transformacji w kierunku niskoemisyjnych gospodarek, indukuje istotne zmiany w Polskiej Polityce Energetycznej, których dynamika znacząco przyspieszyła od początku 2020 roku. Zapowiadane obecnie wygaszenie górnictwa węgla energetycznego w Polsce do roku 2049 oraz przyjęta w lutym tego roku przez Radę Ministrów „Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.”, przewiduje między innymi spadek udziału węgla w mixie energetycznym Polski w roku 2040, do poziomu ok. 11% w scenariuszu wysokich cen CO2 (z 69% w 2020r.). Zważywszy na znaczące powiązanie przychodów Grupy FAMUR z krajowym sektorem górnictwa węgla energetycznego (ok. 64% przychodów w roku 2020), Zarząd FAMUR podjął decyzję o modyfikacji Strategii na lata 2019 – 2023 ogłoszonej 26 września 2018 roku (raport bieżący 51/2018) oraz stanowiącej jej część polityki dywidendowej, ponieważ w obliczu istotnej strukturalnej zmiany otoczenia gospodarczego zawarte w niej cele dotyczące osiągniecia pierwotnie zakładanego poziomu przychodów oraz określonych korzyści z wejścia w segment HRM w obecnej sytuacji, stają się niemożliwe do realizacji.

W odpowiedzi na obserwowane zmiany otoczenia zewnętrznego, Zarząd zmodyfikował kierunki strategiczne w celu wykorzystania m.in. potencjału i szans wynikających z transformacji energetycznej Polski. Nowe kierunki strategiczne będą skupiały się na:
- Orientacji na generowaniu gotówki z posiadanych aktywów górniczych, poprzez koncentrację na najbardziej rentownych i stabilnych obszarach produktowych oraz bieżące dostosowywanie struktury aktywów operacyjnych zgodnie z kierunkiem transformacji energetycznej Polski, przy zachowaniu kompetencji i know-how, umożliwiających oportunistyczny udział w wybranych projektach górniczych w Polsce oraz na rynkach eksportowych.
- Przebranżowieniu wybranych zakładów produkcyjnych m.in. w modelu partnerstwa strategicznego (np. JV, umowy licencyjne) w sektorach przemysłowych szczególnie zorientowanych na producentów maszyn i urządzeń dla OZE, transportu oraz logistyki i infrastruktury.
- Rozwoju w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację, w pierwszej kolejności poprzez wejście w segment kompleksowej realizacji projektów fotowoltaicznych dla rynku B2B.
- Konsekwentnym poszukiwaniu atrakcyjnych inwestycji w obszarze związanym z OZE oraz innych perspektywicznych branżach przemysłowych.

Zbudowane przez Grupę FAMUR kompetencje w branży przemysłowej i energetycznej, skala realizowanych przedsięwzięć, unikalna baza zasobów oraz silna pozycja finansowa, pozwolą na dopasowanie profilu działalności Grupy do otoczenia gospodarczego, przekształcającego się zgodnie z Polityką Nowego Zielonego Ładu.
Wejście Grupy FAMUR w nowe sektory i szybkie osiągnięcie skali działania, będzie wspierane poprzez współpracę z Grupą TDJ, stabilnego i długoterminowego inwestora w FAMUR S.A.

Celem zmodyfikowanych i dostosowanych do zmiany otoczenia zewnętrznego kierunków strategicznych, jest transformacja Grupy FAMUR w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację oraz inne perspektywiczne branże przemysłowe. Dzięki powyższym działaniom, szacowany udział przychodów powiązanych z sektorem węgla energetycznego, powinien spaść w roku 2024 poniżej 30%.

Rozwój w nowych obszarach będzie finansowany z generowanych zysków, dostępnych funduszy UE oraz innych instrumentów finansowych wspierających zieloną energetykę.

Ekspansja Grupy FAMUR w nowych kierunkach w pierwszej fazie realizacji, wymagać będzie reinwestycji wypracowywanych zysków, co wiąże się z koniecznością zmiany polityki dywidendowej. Ewentualna wysokość proponowanej dywidendy, będzie uzależniona od osiągniętych zysków w danym roku, atrakcyjności inwestycyjnej nowych przedsięwzięć i perspektyw rozwoju oraz sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy FAMUR. Jednocześnie z ogłoszeniem nowych kierunków strategicznych Grupy FAMUR, Zarząd FAMUR S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie 70 mln zł, na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia. Łączna liczba proponowanych do nabycia akcji nie przekroczy 5% kapitału zakładowego, tj. 28 700 000 akcji. Skup byłby realizowany w formie oferty zakupu z ceną 2,50 zł za akcję. Oferta będzie skierowana do wszystkich akcjonariuszy FAMUR, a nabycie akcji przez Spółkę, odbędzie na zasadach proporcjonalnej redukcji złożonych ofert sprzedaży. Intencją Zarządu jest realizacja programu skupu w 3 kwartale 2021 roku.

Na przebieg zmodyfikowanej strategii, a tym samym na możliwość osiągnięcia zakładanych korzyści, mogą wpłynąć następujące czynniki: istotne pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej, istotna zmiana w zapowiadanej transformacji energetycznej Polski, znaczące przyspieszenie programu wygaszania kopalń węgla energetycznego w Polsce oraz inne nietypowe, istotne dla działalności Grupy FAMUR zdarzenia jednorazowe czy też istotne zmiany regulacji, które mogą pojawić się w miejsce aktualnych przepisów. Zarząd FAMUR S.A. na bieżąco monitoruje aktualną sytuację rynkową, odpowiednio dostosowuje swoje działania operacyjne i analizuje ich wpływ na przyjęte kierunki rozwoju.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2021-05-25 Dawid Gruszczyk Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Krajowej Underground
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki