REKLAMA

FAM SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2017-12-13 17:19
publikacja
2017-12-13 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
projekty_uchwal_NWZ_-_10.01.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_NWZ_10.01.2018.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-13
Skrócona nazwa emitenta
FAM SA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382 j.t.), w zw. z § 38 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33, poz. 259), Zarząd Spółki pod firmą FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), w związku z brzmieniem art. 399 § 1 i art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.2 i art. 26 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r. o godz. 11:00 w Warszawie, przy Pl. Inwalidów 10, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie:
a) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Dodatkowo w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382 j.t.), w zw. z § 38 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33, poz. 259).
Załączniki
Plik Opis
projekty uchwał NWZ - 10.01.2018.pdfprojekty uchwał NWZ - 10.01.2018.pdf projekty uchwał NWZ 10.01.2018
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ 10.01.2018.pdfOgłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ 10.01.2018.pdf Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ 10.01.2018

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-13 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu
2017-12-13 Sławomir Chrzanowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki