REKLAMA

DROP S.A.: wyniki finansowe

2020-09-30 16:35
publikacja
2020-09-30 16:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DROP_Skrocone_jedn_spraw_fin_za_I_H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DROP_Skrocone_skons_spraw_fin_GK_za_I_H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DROP_Sprawozdanie_Zarzadu_GK_DROP_za_I__H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_spraw_fin_DROP_za_I_H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_spraw_fin_GK_DROP_za_I_H_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 17 0 4
II. II. Zysk _ strata_ na działalności operacyjnej -311 -20860 -70 -4865
III. III. Zysk _starta_ brutto -1506 -30672 -339 -7153
IV. IV. Zysk _strata_ netto -1495 -30672 -337 -7153
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -169 -196 -38 -46
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. VII. Przepływy pienieżne netto z działalności finansowej 0 -46 0 -11
VIII. VIII. Przepływy pienieżne netto, razem -169 -242 -38 -56
IX. IX. Aktywa razem 2358 2698 528 634
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania 39050 37895 8744 8899
XI. XI. Zobowiazania długoterminowe 7 18 2 4
XII. XII. Zobowiazania krótkoterminowe 39043 37876 8742 8894
XIII. XIII. Kapitał własny -36692 -35197 -8216 -8265
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 529 529 118 124
XV. XV. Liczba akcji _w szt._ na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego 5287703 5287703 5287703 5287703
XVI. XVI. Zysk na jednaą akcję -0,3 -5,8 -0,1 -1,4
XVII. XVII. Rozwodniony zysk na jedna akcję zwykłą -0,3 -5,8 -0,1 -1,4
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję -6,94 -6,66 -1,55 -1,56
XIX. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję -6,94 -6,66 -1,55 -1,56
XX. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
DROP_Skrocone_jedn_spraw_fin_za_I_H_2020.pdfDROP_Skrocone_jedn_spraw_fin_za_I_H_2020.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku
DROP_Skrocone_skons_spraw_fin_GK_za_I_H_2020.pdfDROP_Skrocone_skons_spraw_fin_GK_za_I_H_2020.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DROP za I półrocze 2020 roku
DROP_Sprawozdanie_Zarzadu_GK_DROP_za_I _H_2020.pdfDROP_Sprawozdanie_Zarzadu_GK_DROP_za_I _H_2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DROP za I półrocze 2020 roku
Raport_z_przegladu_spraw_fin_DROP_za_I_H_2020.pdfRaport_z_przegladu_spraw_fin_DROP_za_I_H_2020.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przegladu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku
Raport_z_przegladu_spraw_fin_GK_DROP_za_I_H_2020.pdfRaport_z_przegladu_spraw_fin_GK_DROP_za_I_H_2020.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DROP za I półrocze 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Marek Suchowolec Członek RN delegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Marek Suchowolec
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki