REKLAMA

COGNOR HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2019-10-31 19:07
publikacja
2019-10-31 19:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_Cognor_IFRS_condensed_interim_FS_at_30-09-2019.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 435 530 1 610 599 333 178 378 653
II. II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52 038 143 172 12 078 33 660
III. III. Zysk (strata) brutto 28 645 93 128 6 648 21 894
IV. IV. Zysk (strata) netto 24 218 73 497 5 621 17 279
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 60 950 114 694 14 146 26 965
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -42 204 -17 264 -9 795 -4 059
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -70 799 -134 210 -16 432 -31 553
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -52 053 -36 780 -12 081 -8 647
IX. IX. Aktywa, razem 1 002 754 1 001 378 229 274 232 879
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 720 018 705 493 164 628 164 068
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 279 977 259 585 64 015 60 369
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 440 041 445 908 100 613 103 700
XIII. XIII. Kapitał własny 282 736 295 885 64 646 68 810
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 184 605 180 626 42 209 42 006
XV. XV. Liczba akcji (w tys. szt.) 123 070 120 417
XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,20 0,62 0,05 0,15
XVII. XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,16 0,48 0,04 0,11
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,3** 2,46*** 0,53 0,57
XIX. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 1,83** 1,94*** 0,42 0,45
XX. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,28 0,10 0,06 0,02


*Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2018 r. natomiast dla pozycji
dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r.


** na 30.09.2019 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 123.070 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 154.373 tys. sztuk


*** na 31.12.2018 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 120.417 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 152.372 tys. sztukWybrane
dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:


Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na 30.09.2019 r. 4,3736 zł/EURO oraz dla danych
porównawczych na 31.12.2018 r. 4,3 zł/EURO.


Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy
poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,3086 zł/EURO (9
miesięcy 2019 roku), 4,2535 zł/EURO (9 miesięcy 2018 roku).


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF Cognor IFRS condensed interim FS at 30-09-2019.PDFSSF Cognor IFRS condensed interim FS at 30-09-2019.PDF Cognor Holding SA - sprawozdanie skonsolidowane 30-09-2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-31 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2019-10-31 Przemysław Grzesiak Wiceprezes Zarządu
2019-10-31 Krzysztof Zoła Członek Zarządu
2019-10-31 Dominik Barszcz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki