43,3500 zł
2,48% 1,0500 zł
Ciech SA (CIE)

Zawarcie aneksu do umowy na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-01
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zawarcie aneksu do umowy na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 37/2016 z dnia 18.11.2016 r., nr 30/2018 z dnia 27.11.2018 r., nr 37/2018 z dnia 28.12.2018 r. informuje, że w dniu 01.04.2019 r. spółka zależna od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR") zawarła aneks („Aneks”) do umowy na dostawy pary technologicznej („Umowa”) ze spółką S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”).
Zgodnie z zawartym Aneksem, Strony uzgodniły cenę pary na okres 21 miesięcy, tj. od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r.
Szacunkowa wartość Umowy, w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2020 r., na którą składa się cena pary oraz koszt certyfikatów CO2 wynosi około 366 000 000 RON, co stanowi kwotę
330 644 400 PLN wg kursu ustalonego przez NBP w dniu zawarcia Aneksu.
Ponadto Strony przedłużyły negocjacje formuły cenowej na dostawy pary technologicznej w latach 2021-2026 do dnia 31.12.2020 r. Strony ustaliły, że w przypadku nieuzgodnienia formułowy cenowej do dnia 31.12.2020 r., Umowa rozwiąże się z mocy prawa z dniem 31.12.2020 r.
Strony dokonały również zmiany terminu wypowiedzenia, ustalając, że w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. mogą wypowiedzieć Umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, natomiast od 01.01.2021 r. okres wypowiedzenia pozostaje zgodny z Umową i wynosi 9 -miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
Conclusion of an annex to the agreement for the supply of process steam to
a subsidiary of the Issuer


Text of the report:


The Management Board of CIECH S.A. with its
registered office in Warsaw (the “Issuer” or “Company”), in reference to
current reports nos. 37/2016 dated 18.11.2016, 30/2018 dated 27.11.2018,
and 37/2018 dated 28.12.2018, herewith informs that on 01.04.2019, a
subsidiary of the Issuer - CIECH Soda Romania S.A. based in Romania
(“CSR”), entered into an annex (the “Annex”) to an agreement for the
supply of process steam (the “Agreement”) with S.C. CET Govora S.A. in
composition bankruptcy based in Romania (“CET”).


Pursuant to the Annex, the Parties agreed on the
price of the processes steam for a period of 21 months, i.e. from
01.04.2019 to 31.12.2020.


The estimated value of the Agreement, in the period
from 01.04.2019 to 31.12.2020, consisting of the price of the process
steam and the cost of CO2 certificates, is approximately RON
366 000 000, which is equivalent to PLN 330 644 400, according to the
exchange rate determined by the National Bank of Poland (NBP) on the
date of the Annex. Moreover, the Parties extended the deadline for the
negotiations of the price formula for the supply of process steam in
2021-2026 until 31.12.2020. The parties agreed that in the event of
failure to agree on the price formula on or before 31.12.2020, the
Agreement would terminate by virtue of law on 31.12.2020.


The
parties also modified the notice period, by agreeing that in the period
from 01.04.2019 to 31.12.2020, they would have the right to terminate
the Agreement with a 3-month notice period, whereas starting from
01.01.2021, 
the period of notice would be 9 months, i.e.
as stipulated in the Agreement.  

Legal
basis: article 17.1 of the Regulation of the European Parliament and of
the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market
Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No.
173, p. 1) (the “MAR”).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-01 Artur Osuchowski Członek Zarządu
2019-04-01 Mirosław Skowron Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.