REKLAMA

CI GAMES S.A.: wyniki finansowe

2020-11-27 08:30
publikacja
2020-11-27 08:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_Grupy_Kapitalowej_CI_Games_za_III_kwartal_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 781 11 596 7 830 2 691
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 182 -10 732 1 392 -2 491
III. Zysk (strata) brutto 6 259 -11 012 1 409 -2 566
IV. Zysk (strata) netto 5 080 -11 012 1 144 -2 566
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 505 -3 221 7 543 -748
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 945 -16 795 -3 590 -3 898
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 014 16 272 904 3 777
VIII. Przepływy pieniężne netto RAZEM 21 574 -3 744 4 857 -869
IX. Średnia ważona liczba akcji w tys. sztuk 162 709 153 213 162 709 153 213
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,03 -0,07 0,01 -0,02
XI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) n/d n/d n/d n/d
XII. STAN NA: 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XIII. Aktywa trwałe 60 677 62 297 13 404 14 629
XIV. Aktywa obrotowe 41 915 34 803 9 259 8 173
XV. Aktywa RAZEM 102 592 97 100 22 663 22 801
XVI. Kapitał własny 94 482 60 318 20 872 14 164
XVII. Kapitał zakładowy 1 829 1 619 404 380
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 110 36 782 1 792 8 637
XIX. Zobowiązania długoterminowe 3 395 6 474 750 1 520
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 4 715 30 308 1 042 7 117
DANE JEDNOSTKOWE
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 082 10 010 7 673 2 323
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 303 -9 021 1 644 -2 094
XXIII. Zysk (strata) brutto 7 440 -9 256 1 675 -2 148
XXIV. Zysk (strata) netto 6 009 -9 256 1 353 -2 148
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 705 2 130 7 138 494
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 549 -17 254 -3 726 -4 005
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 164 16 261 37 3 774
XXVIII. Przepływy pieniężne netto RAZEM 15 320 1 137 3 449 264
XXIX. Średnia ważona liczba akcji w tys. sztuk 162 709 153 213 162 709 153 213
XXX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,04 -0,06 0,01 -0,01
XXXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) n/d n/d n/d n/d
XXXII. STAN NA: 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XXXIII. Aktywa trwałe 66 632 67 713 14 719 15 901
XXXIV. Aktywa obrotowe 39 783 34 031 8 788 7 991
XXXV. Aktywa RAZEM 106 415 101 744 23 508 23 892
XXXVI. Kapitał własny 97 704 66 758 21 583 15 676
XXXVII. Kapitał zakładowy 1 829 1 619 404 380
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 711 34 986 1 924 8 216
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 3 395 6 474 750 1 520
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 5 316 28 512 1 174 6 695
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CI Games za III kwartał 2020 r..pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CI Games za III kwartał 2020 r..pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CI Games za III kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2020-11-27 Monika Rumianek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane