178,30 zł
-0,94% -1,70 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Spr_fin__Q1_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_Financial_Statement_of_the_CD_PROJEKT_Capital_Group_for_Q1_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Sandardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Sandardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2018-05-24
CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-301 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jagiellońska 74
(ulica) (numer)
22 519 69 00
(telefon) (fax)
gielda@cdprojekt.com www.cdprojekt.com
(e-mail) (www)
734-28-67-148 492707333
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 75 435 99 342 18 054 23 162
II. Koszt własny sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 16 133 14 823 3 861 3 456
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 27 899 53 830 6 677 12 550
IV. Zysk/(strata) brutto 29 157 56 835 6 978 13 251
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 22 892 45 259 5 479 10 552
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 008 64 297 8 857 14 991
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 862 -157 216 -4 753 -36 655
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 -295 -3 -69
IX. Przepływy pieniężne netto razem 17 135 -93 214 4 101 -21 733
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120
XI. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,24 0,47 0,06 0,11
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,23 0,46 0,05 0,11
XIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 9,45 8,56 2,25 2,03
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,07 8,33 2,16 1,97
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVI. Stan na dzień 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
XVII. Aktywa razem 999 992 981 513 237 612 235 324
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 84 762 93 539 20 141 22 427
XIX. Zobowiązania długoterminowe 2 892 4 130 687 990
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 88 472 94 484 21 022 22 653
XXI. Kapitał własny 908 628 882 899 215 903 211 681
XXII. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 22 839 23 045
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. Stan za okres 01.01.2018 - 31.03.2018 01.01.2017 - 31.03.2017 01.01.2018 - 31.03.2018 01.01.2017 - 31.03.2017
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 51 284 75 037 12 274 17 495
XXV. Koszt własny sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 1 293 1 834 309 428
XXVI. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 28 299 51 643 6 773 12 041
XXVII. Zysk/(strata) brutto 29 921 54 642 7 161 12 740
XXVIII. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 23 722 43 612 5 677 10 168
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 934 72 115 8 839 16 814
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 536 -157 842 -4 197 -36 801
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 -3 413 6 -796
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem 19 424 -89 140 4 649 -20 783
XXXIII. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120
XXXIV. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,25 0,45 0,06 0,11
XXXV. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,24 0,44 0,06 0,10
XXXVI. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 9,14 8,86 2,17 2,10
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,77 8,61 2,08 2,04
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXXIX. Stan na dzień 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
XL. Aktywa razem 934 572 912 555 222 068 218 791
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 52 857 58 306 12 560 13 979
XLII. Zobowiązania długoterminowe 2 850 5 280 677 1 266
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 53 366 55 595 12 681 13 329
XLIV. Kapitał własny 878 356 851 680 208 710 204 196
XLV. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 22 839 23 045Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EURO wyniosły w okresach objętych rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy


średni kurs w okresie*


Minimalny kurs w okresie


Maksymalny kurs w okresie


Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2018 - 31.03.2018


4,1784


4,1423


4,2416


4,2085
01.01.2017 - 31.12.2017


4,2447


4,1709


4,4157


4,1709
01.01.2017 - 31.03.2017


4,2891


4,2198


4,4157


4,2198

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie
Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdanie z sytuacji
finansowej, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz danych
porównywalnych, przeliczonych na euro.Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne
pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Spr_fin_ Q1_2018.pdfSpr_fin_ Q1_2018.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.
Consolidated Financial Statement of the CD PROJEKT Capital Group for Q1 2018.pdfConsolidated Financial Statement of the CD PROJEKT Capital Group for Q1 2018.pdf Condensed interim consolidated financial statement of the CD PROJEKT Capital Group for the period between 1 January and 31 March 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-24 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2018-05-24 Marcin Iwiński Wiceprezes Zarządu
2018-05-24 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2018-05-24 Adam Badowski Członek Zarządu
2018-05-24 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2018-05-24 Oleg Klapovskiy Członek Zarządu
2018-05-24 Michał Nowakowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl