194,60 zł
11,77% 20,50 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
spr_fin_skons__Q3_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2017-11-22
CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-301 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jagiellońska 74
(ulica) (numer)
22 519 69 00
(telefon) (fax)
gielda@cdprojekt.com www.cdprojekt.com
(e-mail) (www)
734-28-67-148 492707333
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 339 571 419 803 79 775 96 091
II. Koszt własny sprzedanych, usług, towarów i materiałów 56 938 93 376 13 376 21 373
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 186 226 207 945 43 750 47 598
IV. Zysk/(strata) brutto 190 703 213 446 44 802 48 857
V. Zysk/(strata) z działalności kontynuowanej 154 380 171 233 36 268 39 195
VI. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 154 380 171 233 36 268 39 195
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 197 961 199 284 46 507 45 615
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -263 123 -233 441 -61 815 -53 434
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -101 761 3 257 -23 907 746
X. Przepływy pieniężne netto razem -166 923 -30 900 -39 215 -7 073
XI. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 95 213 96 120 95 213
XII. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą 1,61 1,80 0,38 0,41
XIII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą 1,55 1,78 0,36 0,41
XIV. Wartość księgowa na akcję 8,68 7,27 2,01 1,69
XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 8,40 7,20 1,95 1,67
XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 1,05 0 0,25 0
XVII. Stan na dzień 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
XVIII. Aktywa razem 930 386 874 960 215 912 197 776
XIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 92 265 94 214 21 412 21 296
XX. Zobowiązania długoterminowe 907 8 275 210 1 870
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 95 014 89 747 22 050 20 286
XXII. Kapitał własny 834 465 776 938 193 652 175 619
XXIII. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 22 306 21 727
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIV. Stan za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 01.01.2016 - 30.09.2016 01.01.2017 - 30.09.2017 01.01.2016 - 30.09.2016
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 241 261 346 049 56 679 79 209
XXVI. Koszt własny sprzedanych, usług, towarów i materiałów 6 451 48 282 1 516 11 052
XXVII. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 169 410 199 330 39 799 45 626
XXVIII. Zysk/(strata) brutto 173 517 208 867 40 764 47 809
XXIX. Zysk/(strata) z działalności kontynuowanej 139 582 168 938 32 792 38 669
XXX. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 139 582 168 938 32 792 38 669
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 191 530 192 237 44 996 44 002
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -258 191 -226 750 -60 657 -51 902
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -105 974 -742 -24 896 -170
XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem -172 635 -35 255 -40 557 -8 070
XXXV. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 95 213 96 120 95 213
XXXVI. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą 1,45 1,77 0,34 0,41
XXXVII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą 1,40 1,76 0,33 0,40
XXXVIII. Wartość księgowa na akcję 8,36 6,89 1,94 1,60
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 8,09 6,83 1,88 1,58
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 1,05 0,00 0,25 0,00
XLI. Stan na dzień 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
XLII. Aktywa razem 875 675 828 529 203 215 187 281
XLIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 70 568 69 429 16 377 15 694
XLIV. Zobowiązania długoterminowe 899 8 705 209 1 968
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe 70 922 62 248 16 459 14 071
XLVI. Kapitał własny 803 854 757 576 186 548 171 242
XLVII. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 22 306 21 727Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym
sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy


średni kurs w okresie*


Minimalny kurs w okresie


Maksymalny kurs w okresie


Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2017 - 30.09.2017


4,2566


4,1737


4,4157


4,3091
01.01.2016 - 31.12.2016


4,3757


4,2355


4,5035


4,4240
01.01.2016 - 30.09.2016


4,3688


4,2355


4,4987


4,3120

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresiePoszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej  przeliczono
według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku
zysków i strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie sprawozdawczym.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
spr_fin_skons_ Q3_2017.pdfspr_fin_skons_ Q3_2017.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-22 Adam Kiciński
2017-11-22 Marcin Iwiński
2017-11-22 Piotr Nielubowicz
2017-11-22 Adam Badowski
2017-11-22 Piotr Karwowski
2017-11-22 Oleg Klapovskiy
2017-11-22 Michał Nowakowski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl