CCC: wyniki finansowe

2019-10-30 02:22
publikacja
2019-10-30 02:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CCCSA_QSR3_2019PL_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 127 827 3 122 354 958 044 734 067
II. Zysk z działalności operacyjnej 5 861 223 935 1 360 52 647
III. Zysk (strata) brutto -100 284 145 904 -23 275 34 302
IV. Zysk (strata) netto -163 850 43 758 -38 029 10 288
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -117 371 121 392 -27 241 28 539
VI. Strata netto z działalności zaniechanej -46 479 -77 634 -10 787 -18 252
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 565 693 497 381 131 294 116 935
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -601 063 -377 043 -139 503 -88 643
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 127 493 -160 366 29 590 -37 702
X. Przepływy pieniężne netto, razem 92 123 -40 028 21 381 -9 411
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -2,85 2,95 -0,66 0,69
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -2,85 2,95 -0,66 0,69
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej -1,13 -1,88 -0,26 -0,44
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej -1,13 -1,88 -0,26 -0,44
XV. Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVI. Aktywa, razem 7 368 852 6 736 001 1 684 848 1 566 512
XVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 388 092 5 588 209 1 460 603 1 299 583
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 892 914 2 650 863 661 449 616 480
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 3 495 178 2 937 346 799 154 683 104
XX. Kapitał własny 980 761 1 147 792 224 246 266 928
XXI. Kapitał zakładowy 4 117 4 117 941 957
XXII. Liczba akcji (w szt.) 41 168 000 41 168 000 41 168 000 41 168 000
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,82 27,88 5,45 6,48
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,82 27,88 5,45 6,48
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,48 2,30 0,11 0,53
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 613 701 1 468 768 374 530 345 308
XXVII. Zysk z działalności operacyjnej 76 555 40 924 17 768 9 621
XXVIII. Zysk brutto 68 683 24 235 15 941 5 698
XXIX. Zysk netto 57 720 11 354 13 396 2 669
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 603 611 393 071 140 095 92 411
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -466 879 -303 391 -108 360 -71 327
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -50 329 -140 599 -11 681 -33 055
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 86 404 -50 918 20 054 -11 971
XXXIV. Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR) 1,40 0,28 0,33 0,06
XXXV. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR) 1,40 0,28 0,33 0,06
XXXVI. Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXVII. Aktywa, razem 2 951 673 2 272 425 674 884 528 471
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 854 482 1 230 535 424 017 286 171
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 876 431 706 448 200 391 164 290
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 978 051 524 127 223 626 121 890
XLI. Kapitał własny 1 097 191 1 041 852 250 867 242 291
XLII. Kapitał zakładowy 4 117 4 117 941 957
XLIII. Liczba akcji (w szt.) 41 168 000 41 168 000 41 168 000 41 168 000
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,65 25,31 6,09 5,89
XLV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,65 25,31 6,09 5,89
XLVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,48 2,30 0,11 0,53


Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2019 roku 1 EUR =
4,3736 oraz 31.12.2018 roku 1 EUR = 4,3000.


- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych
dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w
następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2019 – 30.09.2019 oraz
01.01.2018 – 30.09.2018, odpowiednio: 1 EUR = 4,3086 i 1 EUR = 4,2535


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CCCSA_QSR3_2019PL_.pdfCCCSA_QSR3_2019PL_.pdf CCC skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-30 Marcin Czyczerski Prezes Zarządu
2019-10-30 Mariusz Gnych Wiceprezes
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki