33,1900 zł
14,84% 4,2900 zł
CCC S.A. (CCC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SAPS_CCC_SF_H1_2019_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SAP_CCC_SF_H1_2019_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CCC_SZD_H1_2019_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R19_CCC_S.T._review_report_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
R19_CCC_S.T._review_report_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 680 140,09 1 929 452 625 033 455 113
II. Zysk z działalności operacyjnej -10 243 193 725 -2 389 45 695
III. Zysk brutto -75 887 149 449 -17 698 35 252
IV. Zysk netto -120 500 89 815 -28 102 21 185
V. Zysk netto z działalności kontynuowanej -74 024 140 749 -17 263 33 200
VI. Strata netto z działalności zaniechanej -46 476 -50 934 -10 839 -12 014
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 457 411 343 683 106 672 81 067
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -454 788 -236 341 -106 061 -55 747
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 135 850 79 349 31 681 18 717
X. Przepływy pieniężne netto, razem 138 472 186 691 32 293 44 036
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -1,80 3,42 -0,42 0,81
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -1,80 3,42 -0,42 0,81
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej -1,13 -1,24 -0,26 -0,29
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej -1,13 -1,24 -0,26 -0,29
XV. Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XVI. Aktywa, razem 7 193 303 6 736 001 1 691 746 1 566 512
XVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 171 331 5 588 208 1 451 395 1 299 583
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 916 468 2 650 863 685 905 616 480
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 3 254 763 2 937 346 765 466 683 104
XX. Kapitał własny 1 021 972 1 147 792 240 351 266 928
XXI. Kapitał zakładowy 4 117 4 117 968 957
XXII. Liczba akcji (w szt.) 41 168 000 41 168 000 41 168 000 41 168 000
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,82 27,88 5,84 6,48
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,82 27,88 5,84 6,48
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,48 2,30 0,11 0,53
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 059 192 958 244 247 013 226 028
XXVII. Zysk z działalności operacyjnej 15 957 27 648 3 721 6 522
XXVIII. Zysk brutto 1 286 7 344 300 1 732
XXIX. Zysk netto -4 495 4 439 -1 048 1 047
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 467 144 194 749 108 942 45 937
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -380 308 -142 044 -88 691 -33 505
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 507 -38 050 352 -8 975
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 88 343 14 654 20 602 3 457
XXXIV. Zysk na jedną akcję (w zł/ EUR) -0,11 0,11 -0,03 0,03
XXXV. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/ EUR) -0,11 0,11 -0,03 0,03
XXXVI. Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXVII. Aktywa, razem 2 744 962 2 272 425 645 570 528 471
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 715 782 1 230 535 403 524 286 171
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 837 389 706 448 196 940 164 290
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 878 393 524 127 206 584 121 890
XLI. Kapitał własny 1 029 180 1 041 852 242 046 242 291
XLII. Kapitał zakładowy 4 117 4 117 968 957
XLIII. Liczba akcji (w szt.) 41 168 000 41 168 000 41 168 000 41 168 000
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,00 25,31 5,88 5,89
XLV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,00 25,31 5,88 5,89
XLVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,48 2,30 0,11 0,53
Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.06.2018 roku 1
EUR = 4,2520  oraz 31.12.2018 roku 1 EUR = 4,3000.-
poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych
dochodów całkowitych oraz przepływów pieniężnych według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
w następujących okresach sprawozdawczych 01.01.2019 – 30.06.2019
oraz 01.01.2018 – 30.06.2018, odpowiednio: 1 EUR = 4,2880 
i 1 EUR = 4,2395.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SAPS_CCC_SF_H1_2019_PL.pdfSAPS_CCC_SF_H1_2019_PL.pdf śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finanasowe GK CCC SA
SAP_CCC_SF_H1_2019_PL.pdfSAP_CCC_SF_H1_2019_PL.pdf śródroczne skrócone jednostkowe sprawozadnie finansowe GK CCC SA
CCC_SZD_H1_2019_PL.pdfCCC_SZD_H1_2019_PL.pdf śródroczne sprawozdanie z działalności GK CCC SA
R19 CCC S.T. review report SSF.pdfR19 CCC S.T. review report SSF.pdf raport Biegłego Rewidenta z przeglądu - sprawozdanie skonsolidowane
R19 CCC S.T. review report JSF.pdfR19 CCC S.T. review report JSF.pdf raport Biegłego Rewidenta z przeglądu - sprawozdanie jednostkowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-03 Marcin Czyczerski Prezes Zarządu
2019-09-03 Mariusz Gnych Wiceprezes
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii I i serii J, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

    Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.