REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawiadomienie o stanie posiadania

2021-04-29 20:06
publikacja
2021-04-29 20:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Benefit Systems”) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2021 r. otrzymał od Pana Jamesa Van Bergh („Zawiadamiający”) zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) („Ustawa o Ofercie”) o zmniejszeniu zaangażowania Zawiadamiającego o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Zawiadamiającego na podstawie Ustawy o Ofercie, tj. w zawiadomieniu z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zmniejszenie zaangażowania Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zbycia w dniu 28 kwietnia 2021 r. 12.500 (słownie: dwunastu tysięcy pięciuset) akcji Spółki na rynku regulowanym GPW po cenie PLN 817 za akcję („Transakcja”).

Na dzień 27 kwietnia 2021 r., tj. przed dokonaniem Transakcji, Zawiadamiający posiadał 517.195 akcji Benefit Systems, reprezentujących 17,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 517.195 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 17,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po przeprowadzeniu Transakcji Zawiadamiający posiada 504.695 akcji Spółki reprezentujących 17,44% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 504.695 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 17,44% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Zawiadamiający oświadczył, iż:
1) brak jest podmiotów zależnych wobec Zawiadamiającego w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy o Ofercie, które posiadałyby akcje Benefit Systems;
2) brak jest w odniesieniu do Zawiadamiającego osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie, a także
3) Zawiadamiający nie jest uprawniony do głosów z akcji Benefit Systems, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) – 9) Ustawy o Ofercie, innych niż wskazane powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Notice of the status of possession


The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in
Warsaw (the “Company”, the “Benefit Systems”) hereby announces that on
29 April 2021, they received, from Mr James Van Bergh (the “Notifying
Entity”), a notice prepared on the basis of Article 69 Sec. 2 Item 1)
letter point a) of Act on Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public
Companies of 29 July 2005 (i.e. Journal of Laws [Dz.U.] of 2020, Item
2080) (the “Public Offering Act”) announcing reduction of the Notifying
Entity’s involvement by at least 2% of the total number of votes in the
Company as compared to the state indicated in the last notification
submitted by the Notifying Entity pursuant to Public Offering Act, i.e.
in the notification of 30 January 2019.


Reduction of the Notifying Entity’s engagement into the total number of
votes of the Company occurred as a result of a transaction of sale of
12,500 (say: twelve thousand five hundred) shares in the Company on the
regulated market of the Warsaw Stock Exchange (WSE) at PLN 817 per share
(the “Transaction”), which took place on 28 April 2021.


On 27 April 2021, i.e. before execution of the Transaction, the
Notifying Entity was holding 517,195 shares in Benefit Systems,
representing 17.87% of the share capital of the Company, which gave
right to 517,195 votes at the General Meetings of Benefit Systems and
accounted for 17.87% of the total number of votes in the Company.


After execution of the Transaction, the Notifying Entity holds 504,695
shares in Benefit Systems which represent 17.44% of the share capital of
the Company, entitle to 504,695 votes at the General Meetings of Benefit
Systems and account for 17.44% of the total number of votes in the
Company.


Furthermore, the Notifying Entity announced that:


1) the Notifying Entity had no subsidiary within the meaning of Article
4 Item 15) of the Public Offering Act that might hold shares in Benefit
Systems;


2) with respect to the Notifying Entity, there was no person as referred
to in Article 87 Sec. 1 Item 3) letter point c) of the Public Offering
Act; and


3) the Notifying Entity was not entitled to votes from shares in Benefit
Systems, as referred to in Article 69 Sec. 4 Items 7) - 8) of the Public
Offering Act.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2021-04-29 Adam Radzki Członek Zarządu Adam Radzki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki