REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Fit Fabric sp. z o.o.

2022-09-15 16:51
publikacja
2022-09-15 16:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-15
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Fit Fabric sp. z o.o.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka") działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: "KSH") w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 4021 KSH i w nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 37/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku oraz w raporcie bieżącym nr 38/2022 z dnia 2 września 2022 roku, zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) ze spółką Fit Fabric sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana").

Plan połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 11 sierpnia 2022 roku, został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki - https://www.benefitsystems.pl/o-nas/polaczenie-spolek/ oraz został podany do publicznej wiadomości jako załącznik do raportu nr 37/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, a ponadto został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Przejmowanej - https://fitfabric.pl/aktualnosci/wazny-komunikat-14.

Od dnia 30 sierpnia 2022 roku na stronie internetowej Spółki (zakładka: https://www.benefitsystems.pl/o-nas/polaczenie-spolek/) udostępnione zostały określone w art. 505 § 1 KSH dokumenty dotyczące połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną. Do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, akcjonariusze Spółki mają nieprzerwanie zapewniony dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i możliwość ich druku.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że z uwagi na dyspozycję art. 516 § 5 i 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH:
(i) zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
(ii) plan połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie poprawności i rzetelności planu połączenia, w związku z czym takie dokumenty nie będą udostępniane akcjonariuszom Emitenta.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o połączeniu Emitenta i Spółki Przejmowanej planowane jest na dzień 30 września 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Second notice of the intention to merge Benefit Systems S.A. with Fit
Fabric sp. z o.o., addressed to the shareholders.


Acting on the basis of Article 504 § 1 of the Code of Commercial
Companies (hereinafter, the "CCC") in conjunction with Article 402 § 2
of the CCC and Article 4021 of the CCC, further to information contained
in current report No. 37/2022, of 30 August, 2022, and in current report
No. 38/2022, of 2 September, 2022, the Management Board of Benefit
Systems S.A. with its registered seat in Warsaw (hereinafter, the
"Issuer" or the "Company"), hereby provides the second notice of the
intention to merge the Issuer (as the acquiring company) with Fit Fabric
sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw (hereinafter, the
"Acquired Company").


The merger plan, as agreed by the merging companies on 11 August 2022,
was publicly posted at the Company's website:
https://www.benefitsystems.pl/en/about-us/merger/, and attached as an
appendix to current report No. 37/2022 of 30 August, 2022. Additionally,
the merger plan was published at the Acquired Company's website:
https://fitfabric.pl/aktualnosci/wazny-komunikat-14.


Starting from 30 August, 2022, the documents concerning merger of the
Issuer with the Acquired Company that are specified in Article 505 § 1
of the CCC, were placed at the Company's website (section:
www.benefitsystems.pl/en/about-us/merger). Until the date of the
Extraordinary General Meeting, the agenda of which includes adoption of
resolution concerning the merger of the Issuer with the Acquired
Company, the Company's shareholders will be provided with continuous
access to the documents in an electronic version and an opportunity to
print them or have them printed. Concurrently, the Management Board of
the Company hereby states that given provisions of Article 516 § 5 and
6, of the CCC in conjunction with Article 516 § 1 of the CCC:


(i) the Management Boards of the merging companies will not prepare the
written report to justify the merger, its legal basis or the economic
grounds;


(ii) the merger plan will not be examined by auditor, and consequently,
no auditor's opinion will be prepared regarding the correctness,
accuracy and fairness of the merger plan; and, therefore, no such
documents will be made available to the Issuer's shareholders.


The resolution concerning merger of the Issuer with the Acquired Company
is planned to be adopted by the Extraordinary General Meeting of the
Company on 30 September, 2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-15 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2022-09-15 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki