122,00 zł
-0,37% -0,45 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Wybrane_dane_finansowe_06_2017_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_raport_jednostkowy_30062017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_raport_skonsolidowany_30062017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_raport_jednostkowy_30062017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie__z__dzialalnosci_1H2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_raport_skonsolidowany_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_raport_jednostkowy_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Group_06_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Bank_06_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_Financial_Statement_30062017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Unconsolidated_Financial_Statement_30062017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_on_the_activities_of_the_Group_H1_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Auditor's_Report_Consolidated_Report_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Auditor's_Report_Unconsolidated_Report_30.06.2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-08-02
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
GRZYBOWSKA 53/57
(ulica) (numer)
656 00 00 656 00 04
(telefon) (fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail) (www)
526-000-68-41 000010205
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. tys. zł tys. EUR
II. I PÓŁROCZE 2017 I PÓŁROCZE 2016 I PÓŁROCZE 2017 I PÓŁROCZE 2016
III. Wynik z tytułu odsetek 2 251 209 2 151 743 530 020 491 209
IV. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 155 768 1 180 813 272 112 269 561
V. Zysk brutto 1 197 234 1 612 385 281 875 368 082
VI. Zysk netto 884 991 1 264 105 208 360 288 576
VII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 884 778 1 263 909 208 310 288 531
VIII. Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 213 196 50 45
IX. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,37 4,82 0,79 1,10
X. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,37 4,82 0,79 1,10
XI. Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,68 8,70 1,98 2,08
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
XII. tys. zł tys. EUR
XIII. I PÓŁROCZE 2017 I PÓŁROCZE 2016 I PÓŁROCZE 2017 I PÓŁROCZE 2016
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 253 939 3 109 356 -1 707 854 709 818
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 476 007 -4 842 977 1 995 575 -1 105 576
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -213 459 -3 097 757 -50 256 -707 170
XVII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 008 609 -4 831 378 237 465 -1 102 928
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XVIII. tys. zł tys. EUR
XIX. 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
XX. Aktywa razem 170 530 103 174 214 943 40 347 830 39 379 508
XXI. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 6 031 6 091 1 427 1 377
XXII. Zobowiązania wobec innych banków 4 496 776 4 823 440 1 063 948 1 090 289
XXIII. Zobowiązania wobec klientów 134 601 235 137 815 926 31 846 974 31 151 882
XXIV. Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 15 137 14 924 3 581 3 373
XXV. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 21 693 800 22 897 019 5 132 805 5 175 637
XXVI. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 62 101 59 329
XXVII. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 82,65 87,24 19,56 19,72
XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 82,65 87,24 19,56 19,72
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
XXX. tys. zł tys. EUR
XXXI. 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
XXXII. Współczynnik wypłacalności (%) (Bazylea III) 17,95 17,64 17,95 17,64
XXXIII. Aktywa ważone ryzykiem 112 502 802 113 109 296 26 618 432 25 567 201
XXXIV. Fundusze podstawowe (Tier I) 20 196 937 19 954 579 4 778 644 4 510 529
XXXV. Fundusze uzupełniające (Tier II) - - - -
Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy: ·    do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 30.06.2017 - 1 EUR = 4,2265 PLN oraz na 31.12.2016 - 1 EUR = 4,4240 PLN ·    do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za I półrocze 2017 oraz I półrocze 2016 - 1 EUR = 4,2474 PLN oraz 1 EUR = 4,3805 PLN ·    do przeliczenia pozycji przepływów pieniężnych - kursy zastosowane do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat ·    do przeliczenia dywidendy – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2016 roku oraz 2015 roku – 1 EUR = 4,3757 PLN oraz 1 EUR = 4,1848 PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe_06_2017_Grupa.pdfWybrane dane finansowe_06_2017_Grupa.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Wybrane dane finansowe_raport_jednostkowy_30062017.pdfWybrane dane finansowe_raport_jednostkowy_30062017.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe
Sprawozdanie_finansowe_raport_skonsolidowany_30062017.pdfSprawozdanie_finansowe_raport_skonsolidowany_30062017.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za okresod 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017
Sprawozdanie_finansowe_raport_jednostkowy_30062017.pdfSprawozdanie_finansowe_raport_jednostkowy_30062017.pdf Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku
Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017
Sprawozdanie_ z_ działalności_1H2017.pdfSprawozdanie_ z_ działalności_1H2017.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2017 roku
Raport niezależnego biegłego rewidenta_raport skonsolidowany_30.06.2017.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta_raport skonsolidowany_30.06.2017.pdf RAPORT Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Raport niezależnego biegłego rewidenta_raport jednostkowy_30.06.2017.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta_raport jednostkowy_30.06.2017.pdf RAPORT Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Selected financial data_Group_06 2017.pdfSelected financial data_Group_06 2017.pdf Selected consolidated financial data
Selected financial data_Bank_06 2017.pdfSelected financial data_Bank_06 2017.pdf Selected unconsolidated financial data
Consolidated_Financial_Statement_30062017.pdfConsolidated_Financial_Statement_30062017.pdf Condensed Consolidated Interim FinancialStatements of Bank Pekao S.A. Group for the period from 1 January 2017to 30 June 2017
Unconsolidated_Financial_Statement_30062017.pdfUnconsolidated_Financial_Statement_30062017.pdf Condensed Unconsolidated Interim Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the period from 1 January 2017 to 30 June 2017
Report_on_the_activities_of_the_Group_H1 2017.pdfReport_on_the_activities_of_the_Group_H1 2017.pdf Report on the activities of Bank Pekao S.A. Group for the first half of 2017
Auditor's Report_Consolidated Report_30.06.2017.pdfAuditor's Report_Consolidated Report_30.06.2017.pdf REPORT ON REVIEW OF CONDENSED CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
Auditor's Report_Unconsolidated Report_30.06.2017.pdfAuditor's Report_Unconsolidated Report_30.06.2017.pdf REPORT ON REVIEW OF CONDENSED UNCONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-01 MICHAŁ KRUPIŃSKI Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu
2017-08-01 ANDRZEJ KOPYRSKI Wiceprezes Zarządu Banku
2017-08-01 TOMASZ KUBIAK Wiceprezes Zarządu Banku
2017-08-01 MICHAŁ LEHMANN Wiceprezes Zarządu Banku
2017-08-01 MAREK LUSZTYN Wiceprezes Zarządu Banku
2017-08-01 ADAM NIEWIŃSKI Wiceprezes Zarządu Banku
2017-08-01 TOMASZ STYCZYŃSKI Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl