REKLAMA

BANK PEKAO SA: Informacja o proponowanym podziale zysku netto za rok 2020

2021-05-05 20:06
publikacja
2021-05-05 20:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Informacja o proponowanym podziale zysku netto za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 5 maja 2021 r. Zarząd Banku przyjął, w formie uchwały, wniosek Zarządu Banku dotyczący propozycji podziału zysku netto Banku za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,10 zł, zakładający przeznaczenie kwoty 283 895 459,96 zł (ok. 25% zysku netto Banku za rok 2020) na kapitał rezerwowy.

Zarząd Banku postanowił też zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku, aby pozostała część zysku netto za rok 2020 w kwocie 842 528 809,14 zł (ok. 75% zysku netto Banku za rok 2020) pozostała niepodzielona.

Uzasadnieniem powyższego sposobu podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej części zysku jest zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) dotyczące:
1. wstrzymania przez Bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),
2. niepodejmowania przez Bank w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych,

o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Powodem pozostawienia niepodzielonej części zysku netto za rok 2020 jest intencja Banku do jej wypłaty w przyszłości w formie dywidendy, o ile ze stosownych zaleceń lub stanowisk KNF będzie wynikała taka możliwość.

Bank uwzględnił również obecną sytuację w Polsce związana ze stanem epidemii koronawirusa, w tym jej potencjalny wpływ na Bank i sektor bankowy.

Propozycja podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej część zysku uzyskała pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Banku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION05.05.2021 - Report 15/2021:
Information on the proposed distribution of net profit for 2020Bank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the „Bank") hereby informs that on 5
May 2021, the Management Board of the Bank adopted, in the form of a
resolution, a proposal of the Management Board of the Bank regarding the
distribution of the Bank's net profit for 2020 in the amount of PLN
1,126,424,269.10, assuming the allocation of PLN 283,895,459.96 (ca. 25%
of net profit of the Bank for 2020) to reserve capital.The
Management Board of the Bank also decided to propose to the Ordinary
General Meeting of the Bank that the remaining part of net profit for
2020 in the amount of PLN 842,528,809.14 (ca. 75% of net profit of the
Bank for 2020) remains undistributed.The justification
for the above distribution of profit and leaving the undistributed
portion of profit is recommendation of the Polish Financial Supervision
Authority (the "PFSA") regarding:1. to withhold by the
Bank payment of dividend in the first half of 2021 (including
undistributed earnings from previous years),2. not to undertake by
the Bank, in the first half of 2021, without prior consultation with the
supervisory authority, other actions beyond the scope of current
business and operational activities that may result in a reduction of
the capital position, including buyback of own shares,about
which the Bank informed in the report 3/2021 dated 14 January 2021. The
reason for leaving the undistributed part of the net profit for 2020 is
the Bank's intention to pay it in the future in the form of dividend in
case that such a possibility arises from the relevant recommendations or
positions of the PFSA.Bank took into account current situation
in Poland related to the state of the coronavirus epidemic and possible
negative consequences of this state.The profit distribution
proposal and leaving the undistributed portion of the profit received a
positive assessment of the Supervisory Board of the Bank.Legal
basis: Art. 17 (1) MAR - confidential information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2021-05-05 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki