REKLAMA

APATOR: wyniki finansowe

2019-05-17 17:06
publikacja
2019-05-17 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_za_pierwszy_kwartal_2019_Grupa_Apator.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Sprawozdanie skonsolidowane I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2019 I kwartał 2018
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 212 479 182 237 49 376 43 614
III. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued operation) 212 479 182 237 49 376 43 614
IV. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność zaniechana)/ Sales revenues of products, goods and materials (discontinued operation) - - - -
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 619 19 467 5 024 4 659
VI. EBITDA 33 315 29 504 7 742 7 061
VII. Zysk (strata) brutto 21 827 19 523 5 072 4 672
VIII. Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana)/ Net profit (loss) (continued operation) 15 427 14 604 3 585 3 495
IX. Zysk (strata) z działalności zaniechanej/ Profit (loss) from discontinued operation - 540 - 129
X. Zysk (strata) netto 15 427 15 144 3 584 3 624
XI. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy 15 210 14 349 3 534 3 434
XII. Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli 217 795 50 190
XIII. Średnia ważona ilość akcji 29 419 022 29 507 028 29 419 022 29 507 028
XIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję] 0,52 0,49 0,12 0,12
XV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 17 716 31 479 4 119 7 480
XVI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (13 257) (14 506) (3 082) (3 447)
XVII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 997 (13 509) 697 (3 210)
XVIII. Przepływy pieniężne razem 7 456 3 464 1 734 823
XIX. Sprawozdanie skonsolidowane 31.03.2019 2018 rok 31.03.2019 2018 rok
XX. Aktywa razem 871 987 839 190 202 727 195 161
XXI. Aktywa trwałe 467 958 455 068 108 795 105 830
XXII. Aktywa obrotowe 404 029 384 122 93 932 89 331
XXIII. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli 492 403 476 984 114 478 110 927
XXIV. Udziały niesprawujące kontroli 5 804 5 593 1 349 1 301
XXV. Kapitał akcyjny 3 311 3 311 770 770
XXVI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 62 611 45 906 14 556 10 676
XXVII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 316 973 316 300 73 692 73 558
XXVIII. Średnia ważona ilość akcji 29 419 022 29 507 028 29 419 022 29 507 028
XXIX. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję] 16,74 16,17 3,89 3,76
XXX. Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement I kwartał 2019/ I Q 2019 I kwartał 2018/ I Q 2018 I kwartał 2019/ I Q 2019 I kwartał 2018/ I Q 2018
XXXI. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Sales revenues of products, goods and materials 71 098 52 457 16 522 12 554
XXXII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued operation) 71 098 52 457 16 522 12 554
XXXIII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność zaniechana)/ Sales revenues of products, goods and materials (discontinued operation) - - - -
XXXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity 11 936 3 468 2 774 830
XXXV. EBITDA 15 747 7 055 3 659 1 688
XXXVI. Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss) 12 469 8 383 2 898 2 006
XXXVII. Zysk (strata) netto (działalność kontynuowana)/ Net profit (loss) (continued operation) 10 088 7 446 2 344 1 782
XXXVIII. Zysk (strata) z działalności zaniechanej/ Profit (loss) from discontinued operation - - - -
XXXIX. Zysk (strata) netto / Net profit (loss) 10 088 7 446 2 344 1 782
XL. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Apator group 10 088 7 446 2 344 1 782
XLI. Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss) for non-controlling interest - - - -
XLII. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares 33 019 022 29 507 028 33 019 022 29 507 028
XLIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]: 0,31 0,25 0,07 0,06
XLIV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flow from operating activity (265) 5 058 (62) 1 202
XLV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flow from investing activity (3 777) (2 928) (878) (696)
XLVI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flow from financing activity 4 043 (3 780) 940 (898)
XLVII. Przepływy pieniężne razem/ Total cash flow 1 (1 650) - (392)
XLVIII. Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement 31.03.2019 2018 rok 31.03.2019 2018 rok
XLIX. Aktywa razem/ Total assets 494 367 473 589 114 934 110 137
L. Aktywa trwałe/ Fixed assets 374 833 369 295 87 144 85 883
LI. Aktywa obrotowe/ Current assets 119 534 104 294 27 790 24 254
LII. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest 357 333 348 476 83 076 81 041
LIII. Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest - - - -
LIV. Kapitał akcyjny/ Share capital 3 311 3 311 770 770
LV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions 13 267 5 330 3 084 1 240
LVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions 123 767 119 783 28 774 27 857
LVII. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares 33 019 022 33 050 308 33 019 022 33 050 308
LVIII. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net book value per ordinary share [PLN/ share]: 10,82 10,54 2,52 2,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2019_Grupa Apator.pdfSkonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2019_Grupa Apator.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Apator za I kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-17 Mirosław Klepacki Prezes Zarządu
2019-05-17 Małgorzata Mazurek Prokurent, Dyrektor ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Niezapłacone długi. Jak odzyskać należności?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki