11,6500 zł
-4,51% -0,5500 zł
Agora SA (AGO)

Aneks do umowy o limit kredytowy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-23
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Aneks do umowy o limit kredytowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), w nawiązaniu do raportu nr 6/2017 z 25 maja 2017 r., 13/2018 z 18 maja 2018 r., 8/2019 r. z 29 marca 2019 r. oraz nr 24/2019 z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Umowy o Limit Kredytowy („Umowa") z bankiem DNB Bank Polska Spółka Akcyjna ("Bank"), informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym Aneksu nr 5 do powyższej Umowy („Aneks nr 5”).
Podpisanie Aneksu nr 5, przedłużającego umowę o limit kredytowy do dnia 31 marca 2020 r., jest związane z toczącymi się negocjacjami z konsorcjum banków w sprawie pozyskania finansowania dla Grupy Agora. Spółka informowała o rozpoczęciu powyższych negocjacji w komunikacie giełdowym nr 6/2019 w dniu 11 marca 2019 r.
Na mocy podpisanego Aneksu nr 5, okres dostępności limitu kredytowego w wysokości 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych), który może wykorzystać Spółka, został przedłużony do dnia 31 marca 2020 r. na zasadach analogicznych jak określone w Umowie, o której Spółka informowała komunikatami bieżącymi z dnia 25 maja 2017 r., 18 maja 2018 r., 29 marca 2019 r. oraz 29 sierpnia 2019 r.
Limit Kredytowy oprocentowany jest stawką WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększoną o marżę Banku. W przypadku niespłacenia w terminie określonym w Umowie części lub całości wierzytelności Banku, obciąży on Spółkę odsetkami w wysokości stopy bazowej powiększonej o karne odsetki. Poza tym w Aneksie nr 5 nie występują postanowienia dotyczące kar umownych.
W związku ze zmianą modelu zarządzania płynnością Grupy Agora, ograniczone zostało także zabezpieczenie spłaty Limitu Kredytu poprzez zdjęcie zabezpieczeń ustanowionych przez Agora Finanse Sp. z o.o., wskazane w raporcie bieżącym nr 13/2018 z dnia 18 maja 2018 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
28/2019 Annex to the Credit Limit AgreementRegulatory filingThe Management Board of Agora S.A. with its registered office in Warsaw (“the Company”) in reference to report no. 6/2017 of May 25, 2017, no. 13/2018 of May 18, 2018, no. 8/2019 of March 29, 2019 and no. 24/2019 of August 29, 2019 regarding the Credit Line Agreement ("Agreement") with DNB Bank Polska S.A.("Bank") informs about signing Annex no. 5 to this Agreement today ("Annex no. 5").Signing of Annex no. 5 extending validity of the Credit Line Agreement until March 31, 2020 is related to the negotiations with a consortium of banks regarding obtaining financing for the Agora Group. The Company informed about the commencement of the above negotiations in the regulatory filing no. 6/2019 on March 11, 2019. Pursuant to the Annex no. 5, the term in which Company will be able to use a credit line of PLN 35,000,000.00 (thirty five million zlotys), was extended until March 31, 2020 on principles analogous to those specified in the Agreement, about which the Company informed in the regulatory filings on May 25, 2018; May 18, 2018, March 29, 2019 and August 29, 2019.The credit line will bear the WIBOR rate for one-month deposits in PLN plus the Bank's margin. In the event of failure to pay within the deadline specified in the Agreement some or all of the Bank's receivables, the Company will be charged interest at the base rate plus penalty interest. There are no other provisions on contractual penalties in Annex no. 5.Due to the changes in the Group’s financial liquidity management model the repayment security of the Credit Limit has been limited by removal of securities provided by Agora Finanse Sp. z o.o. as indicated in current report no. 13/2018 of May 18, 2018.Legal basis: article 17, paragraph 1 of the Regulation of the European Parliament and Council Regulation (EC) No. 596/2014 of April 16th, 2014 on market abuse (Regulation on Market Abuse) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and the Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-23 Grzegorz Kania Członek zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.