Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Wielton S.A. (Działalności Serwisowej) oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Wielton S.A. (Działalności Agro).

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok w wysokości 5,50 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 1.030.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii I oraz przyjmowania zapisów i wpłat od inwestorów indywidualnych.

WZA

NWZA ws. wyboru członków RN i in.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wprowadzenia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zaliczkowej wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023 oraz powołania nowych członków RN.

Rynek pierwotny

Odwołanie oferty publicznej akcji serii I.

WZA

NWZA ws. ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki oraz zmian statutu.

WZA

NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. rezygnacji prezesa zarządu oraz wyboru członków nowego zarządu.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz spółki akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2022/2023.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,95 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.

WZA

NWZA ws. zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, wprowadzenia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i członków zarządu oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2023 w wysokości 0,30 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022/2023 zakończonym w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Środa
GPW
Zmiana nazwy

Początek notowań spółki BVT (BVT) pod nazwą LEXBONO (LXB) w związku ze zmianą firmy.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2022/2023 (okres od 01.07.2022 do 30.09.2023).

Dywidendy

Wypłata II transzy dywidendy 1,25 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za lata obrotowe 2018, 2019, 2020 i 2021 oraz podziału zysku za rok obrotowy 2022.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia kooptacji Miłosza Sałagana i Tomasza Sugalskiego do RN oraz powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, zmian w składzie RN, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

WZA

NWZA

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

WZA

NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki, pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, uchylenia w całości uchwał nr 3, 4 oraz 5 podjętych na NWZ w dniu 17 kwietnia 2023 roku, zmiany uchwał nr 5 i nr 6 podjętych na NWZ w dniu 26 lipca 2023 roku i in.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 5/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia w spółce Programu Motywacyjnego dla Łukasza Lepczyskiego oraz uchylenie uchwały nr 6/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,17 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członka RN i in.

BPC
WZA

NWZA ws. zatwierdzenia działań zarządu przygotowujących spółkę do wdrożenia nowej strategii dynamicznego wzrostu wartości spółki poprzez koncentracje działań na nowych branżach, obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, zmiany uchwał nr 28/2019 i nr 29/2019 ZWZ z 15 lipca 2019 roku oraz uchylenia uchwały nr 16/06/2023 ZWZ z 28 czerwca 2023 r.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2023 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka RN – Pana Artura Piechockiego, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, powołania członków RN na nową kadencję, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian statutu, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwalenia Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych w spółce, uchwalenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i RN oraz zatwierdzenia Regulaminu RN.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat od inwestorów instytucjonalnych.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok w wysokości 23,25 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 w wysokości 0,10 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 25.000 akcji serii C, 22.294 akcji serii D, 49.929 akcji serii F.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 2022/2023.

Piątek
GPW
Zmiana nazwy

Początek notowań spółki UNIMA (U2K) pod nazwą YARRL (YRL) w związku ze zmianą firmy.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok w wysokości 23,25 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023 w wysokości 0,65 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,90 BGN na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat od inwestorów instytucjonalnych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2022/2023.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 423,18 35,24 (1,48%) 20.02
DAX 17 068,43 -23,83 (-0,14%) 20.02
SP500 4 975,51 -30,06 (-0,60%) 20.02
FTSE 7 719,21 -9,29 (-0,12%) 20.02
CAC 7 795,22 26,67 (0,34%) 20.02

Notowania akcji

wtorek, 17:04 wtorek, 17:04 wtorek, 17:04
PKOBP 55,2800 2,48%
PKNORLEN 67,8900 0,33%
PEKAO 167,6000 2,60%
LPP 17130,0000 1,06%
SANPL 535,5000 3,78%
KGHM 111,7500 -0,22%
PZU 49,3600 1,92%
CDPROJEKT 114,7500 0,57%
DINOPL 457,0000 0,97%
BUDIMEX 691,0000 0,58%
PKNORLEN 67,89 0,33%
CDPROJEKT 114,75 0,57%
LUBAWA 3,90 5,92%
JSW 43,74 1,72%
KGHM 111,75 -0,22%
XTB 47,08 -0,30%
CCC 68,40 -0,09%
ENERGA 12,00 -2,83%
PKOBP 55,28 2,48%
CANNABIS 0,61 2,35%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,9% I 2024
PKB rdr 0,4% III kw. 2023
Stopa bezrobocia 5,0% XI 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 670,12 zł XI 2023
Produkcja przemysłowa rdr 1,6% I 2024
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.