REKLAMA

Wyniki Grupy BZ WBK w 2007 r.

2008-02-20 11:40
publikacja
2008-02-20 11:40
Wyniki Grupy Banku Zachodniego WBK w 2007 roku: zysk brutto w wysokości 1 391,4 mln zł – wzrost o 31% w porównaniu z takim samym okresem 2006 roku; zysk netto w wysokości 954,7 mln zł – wzrost o 26% w porównaniu z takim samym okresem 2006 roku; zysk na akcję – 13,09 zł (2006 – 10,39 zł); wskaźnik zwrotu na kapitale – 28,2% (2006 – 23,7%); wskaźnik kosztów do dochodów – 53,4% (2006 – 55,1%); najlepszy w sektorze wskaźnik kredytów niepracujących – 2,8% (na koniec grudnia 2006 roku – 4,9%).
Kluczowe czynniki wzrostu w 2007 roku:
- dynamiczny wzrost wolumenów kredytowych: kredytów gotówkowych (+61% r/r), kredytów hipotecznych w złotych (+52% r/r), kredytów dla przedsiębiorstw (+32% r/r), należności leasingowych (+36% r/r);
- znaczny przyrost bazy depozytów (23% r/r);
- ciągły wzrost aktywów netto funduszy inwestycyjnych portfeli indywidualnych (aktywa netto wzrosły o 35% r/r) mimo spadków na giełdzie;
- mocna pozycja Domu Maklerskiego BZWBK na rynku usług brokerskich – wzrost obrotów na rynku akcji o 33% r/r;
- szybki rozwój perspektywicznych linii biznesowych: produkty bancassurance, obsługa obcych instytucji finansowych, usługi doradcze i emisyjne na rynku kapitałowym;
- efektywne zarządzanie ryzykiem przy dynamicznym rozwoju portfela kredytowego oraz wzroście aktywności biznesowej.

Spektakularny wzrost Funduszy powierzonych Grupie BZWBK

W 2007 roku oszczędności klientów Grupy Banku Zachodniego WBK osiągnęły wartość 56 mld zł i wzrosły w porównaniu z 2006 rokiem o 27%.

Powierzone przez klientów BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych aktywa wzrosły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy o 32%, do 22,6 mld zł. Na koniec grudnia 2007 roku spółka zajmowała drugą pozycję w kraju z 16,76% udziałem w rynku funduszy inwestycyjnych.

Indywidualne portfele aktywów zarządzane przez asset management osiągnęły wartość 3,7 mld zł w porównaniu z 2,3 mld zł na koniec września 2006 roku (+59% r/r).

Depozyty klientów na koniec grudnia 2007 roku osiągnęły wartość 29,8 mld zł i przekroczyły poziom sprzed dwunastu miesięcy o 23%. To rezultat znacznego wzrostu zarówno środków zgromadzonych na rachunkach firm, jak i klientów indywidualnych, wspieranego kampanią konta oszczędnościowego w czwartym kwartale 2007 roku.

Portfel kredytowy: dynamicznie w górę

Należności netto od klientów wyniosły 23,9 mld zł, wzrastając w skali roku o 36%.
Dynamicznie rosły kredyty dla podmiotów gospodarczych (+31%) proporcjonalnie we wszystkich rodzajach portfeli biznesowych.

Należy także zaznaczyć, że spółki zależne BZWBK Finanse & Leasing oraz BZWBK Leasing osiągnęły rekordowy wzrost portfela należności leasingowych w wysokości 36% r/r.

Portfel kredytów dla klientów indywidualnych wzrósł o 44%. Szczególnym sukcesem była dynamika portfela kredytów gotówkowych (+61%) i złotowych kredytów hipotecznych, które wzrosły o 52%.

Wskaźnik kredytów niepracujących spadł z 4,9 na koniec 2006 roku do 2,8% na koniec 2007 roku, odzwierciedlając ciągłą poprawę jakości portfela kredytowego Grupy BZWBK.

Dochody: szybki wzrost

W 2007 roku Grupa Kapitałowa wypracowała dochód ogółem w wysokości 2 991,7 mln zł, co oznacza wzrost o 23,9% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

Wynik z tytułu odsetek ukształtował się na poziomie 1.286,6 mln zł w porównaniu z 1 031,7 mln zł w 2006 roku, wzrastając w ciągu minionego roku o 25%. Na osiągnięcie takiego wyniku największy wpływ miała rosnąca skala biznesu oraz korzystne zmian w jego strukturze; dynamiczny rozwój portfela kredytów dla przedsiębiorstw i znaczący przyrost środków bieżących.

Wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 1 544,9 mln zł i zwiększył się o 29,7% r/r w efekcie dalszego rozwoju działalności biznesowej banku i spółek zależnych.

W związku z systematycznym napływem środków do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz portfeli indywidualnych BZWBK AIB Asset Management (w sumie wzrost aktywów netto o 6,8 mld zł r/r), dochody netto grupy z tytułu dystrybucji funduszy oraz zarządzania aktywami wykazały rekordowy poziom 646,5 mln zł i były wyższe niż przed rokiem o 65,5% r/r.

Wysokie tempo wzrostu osiągnęły też dochody prowizyjne (netto) Domu Maklerskiego BZWBK (+36,7% r/r), które w roku 2007 zamknęły się kwotą 145 mln zł. Przyczyniły sie do tego między innymi wysokie obroty spółki na giełdowym rynku akcji oraz obsługa ofert sprzedaży akcji na rynku pierwotnym.

W ramach prowizji bankowych, znaczne przyrosty dochodów wystąpiły w linii produktów bancassurance (+105,3% r/r), w tym zwłaszcza z tytułu sprzedaży ubezpieczeń oferowanych do kredytu gotówkowego i polisy inwestycyjnej.

Przychody z tytułu dywidend – w wysokości 64,7 mln zł – zwiększyły się o 13% w związku z wypłatą wyższej dywidendy przez spółki z Grupy Commercial Union. W 2007 roku Bank Zachodni WBK otrzymał z tego źródła dywidendę w łącznej kwocie 60,3 mln zł, natomiast w poprzednim roku – 53 mln zł.

Koszty: inwestycje w przyszłość

Całkowite koszty operacyjne Grupy Kapitałowej zamknęły się kwotą 1 596,6 mln zł i były wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku o 20%.

Koszty pracownicze wzrosły w skali roku o 23,3%, do 842,8 mln zł. Na ten efekt złożył się m. in. wzrost zatrudnienia (+1 131 etaty), podwyżka płac związana z coroczną oceną pracowników, koszty premii, a także wyższe koszty szkoleń w związku z programami rozwojowymi.

Przy znacznym wzroście biznesu, koszty działania grupy kapitałowej zwiększyły się o 30,1% r/r i wyniosły 581,9 mln zł.

Grupa BZWBK realizowała intensywne przedsięwzięcia promocyjne wspierające sprzedaż produktów strategicznych: funduszy inwestycyjnych Arka BZWBK, kredytów gotówkowych i mieszkaniowych, konta oszczędnościowego i wybranych kont osobistych.

Ważnym czynnikiem wzrostu były koszty związane z rozwojem i modernizacją oraz wzrost wydatków na renowację i dostawę sprzętu do placówek. Wzrosły również koszt konsultacji w związku z większą ilością projektów wymagających specjalistycznej wiedzy.

Do wzrostu przyczyniły się także koszty związane z eksploatacją i rozwojem systemów informatycznych, w tym koszty projektów informatycznych, których celem jest zapewnienie infrastruktury wspierającej dalszy wzrost działalności biznesowej banku i spółek zależnych.

Wyższy o 4 punkty procentowe wzrost dochodów Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK od wzrostu kosztów spowodował spadek wskaźnika relacji kosztów do dochodów do poziomu 53,4% (z 55,1% w 2006 roku).

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

W 2007 roku wpływy do funduszy zarządzanych przez BZWBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych znacznie przewyższyły wartość dokonanych wypłat, mimo korekty cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wynikającego stąd spadku cen jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Spośród funduszy z rodziny Arka największy wpływ aktywów zarejestrował fundusz Arka BZWBK Zrównoważony FIO (1,5 mld zł netto), który z końcem roku osiągnął wartość 7 050,1 mln zł. Pod względem dynamiki wzrostu najlepszy wynik uzyskał fundusz Arka BZWBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO, zwiększając aktywa o 118%. Wśród najszybciej rosnących funduszy znalazł się również fundusz Arka BZWBK Akcji FIO, który osiągnął wzrost w wysokości 31% i zamknął rok z aktywami o wartości 5 432,5 mln zł.

Godny uwagi przyrost aktywów odnotował ponadto fundusz Arka BZWBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO. Dzięki atrakcyjnej strategii inwestycyjnej, wysokim stopom zwrotu oraz skutecznej kampanii reklamowej, w ciągu jednego roku funkcjonowania osiągnął on wartość 1 175,2 mln zł. BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych uruchomił sprzedaż funduszu Arka BZWBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy w kwietniu 2007 roku z myślą o wykorzystaniu potencjału wzrostu tkwiącego w akcjach spółek z krajów włączonych w ostatnich latach do Unii Europejskiej lub aspirujących do członkostwa w tych strukturach.

W czwartym kwartale 2007 roku utworzone zostały dwa nowe fundusze sektorowe – Arka BZWBK Rozwoju Nowej Europy FIO inwestujący w firmy Europy Środkowo-Wschodniej związane z rozwojem szeroko pojętej infrastruktury oraz Arka BZ WBK Energii FIO inwestujący w spółki z całego świata związane z branżą energetyczną. Pierwszy z nich wprowadzono do sprzedaży jeszcze w 2007 roku, natomiast kolejny przygotowano do szerokiej dystrybucji z początkiem 2008 roku.

W corocznym rankingu „Rzeczpospolitej” BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych czwarty raz z rzędu zostało wybrane najlepszą instytucją finansową w kategorii funduszy inwestycyjnych (publikacja z dnia 14.06.2007 roku). Jury oceniało dynamikę aktywów, sytuację finansową TFI, wyniki inwestycyjne oraz jakość i innowacyjność oferty. BZWBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zostało uhonorowane przez „Parkiet” statuetką „Byka i Niedźwiedzia” za najlepszy fundusz inwestycyjny w 2007 roku, po raz trzeci z rzędu.

Dom Maklerski BZWBK

W 2007 roku obroty Domu Maklerskiego BZWBK na giełdowym rynku akcji osiągnęły rekordową wartość 50 288,5 mln zł i były wyższe o 33% niż w 2006 roku. Wynik ten zapewnił spółce pierwsze miejsce w kraju pod względem udziału w obrocie na giełdowym rynku akcji (11%). Pozycja lidera to przede wszystkim efekt wysokiej jakości oferowanego klientom spółki serwisu.

W minionym roku Dom Maklerski BZWBK pośredniczył w zawarciu 2.021,1 tyś. kontraktów terminowych, co oznacza wzrost o 34% r/r. Uplasował tym samym spółkę na trzeciej pozycji w kraju z udziałem 10,8%.
W marcu 2007 DM BZWBK uzyskał pierwszą pozycję w rankingu „Parkietu” na najlepszy dom maklerski. DM BZWBK uzyskał również pierwsze miejsce w kategorii inwestor indywidualny oraz trzecia pozycję w kategorii inwestor indywidualny. W październiku DM BZWBK zajął pierwsze miejsce dla najlepszego domu maklerskiego w rankingu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i miesięcznika „Forbes”.

Rating

W dniu 4 lipca 2007 roku Agencja Ratingowa Fitch Ratings podtrzymała ratingi dla Banku Zachodniego WBK: rating podmiotu („IDR”) „A+” (pojedyncze A z plusem), rating krótkoterminowy „F1”, rating indywidualny „C” i rating wsparcia „1”. Perspektywa ratingu pozostaje „Stabilna”. Jakość portfela kredytowego BZWBK poprawiła się zarówno w 2006 roku, jak i w pierwszym kwartale 2007 roku, a pokrycie rezerwami portfela kredytów narażonych na utratę wartości jest odpowiednie. Rating podmiotu („IDR”), rating wsparcia i rating krótkoterminowy odzwierciedlają bardzo wysokie prawdopodobieństwo wsparcia, które bank mógłby otrzymać, gdyby było to konieczne, od swojego dominującego akcjonariusza, Allied Irish Banks posiadającego rating „AA-” z perspektywą „Stabilną”.

Ład Korporacyjny: 5 gwiazdek

Bank Zachodni WBK zawsze starał sie wypełniać najwyższe standardy wynikające z „Dobrych praktyk”. W lipcu spółka otrzymała tytuł „Spółka godna zaufania 2007” w czwartej edycji ratingu spółek giełdowych przygotowanym przez Kapitułę Inwestorów Instytucjonalnych oraz Polski Instytut Dyrektorów (5 gwiazdek – najwyższa ocena) oparty na wdrażaniu zasad ładu korporacyjnego i dobrych praktyk.

Giełdowa Spółka Roku – drugie miejsce

W rankingu Giełdowa Spółka Roku Pulsu Biznesu, opublikowanym w lutym 2008 roku Bank Zachodni WBK zajął drugą pozycję. Badanie przeprowadził Pentor wśród 180 osób – maklerów, analityków i doradców inwestycyjnych.


Bank Zachodni WBK / www.prnews.pl
Źródło:
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki