Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SA-PS_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_za_I_polrocze_2018r.__plus_schem._GK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wistil_S.A._raport_przeglad_srodroczny_30.06.2018_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze/2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
I. Przychody ze sprzedaży 132384 138429 31226 32591
II. Koszt własny sprzedaży 96227 96621 22698 22748
III. Zysk ( strata) brutto ze sprzedaży 36157 41808 8529 9843
IV. Zysk ( strata) przed opodatkowaniem 4283 9075 1010 2137
V. Zysk (strata) netto 3472 7178 819 1690
VI. Przepływy pieniążne netto z działalności operacyjnej 6063 11379 1430 2679
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnosci inwestycyjnej -1149 -8484 -271 -1997
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 894 -4830 211 -1137
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 5808 -1935 1370 -456
X. POZYCJE BILANSOWE NA DZIEŃ : 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
XI. Aktywa razem 231691 223809 53121 53660
XII. Zobowiązania ogółem 93053 88460 21335 21209
XIII. Zobowiązania długoterminowe 37973 37857 8706 9076
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 55080 50603 12628 12132
XV. Kapitały własne razem 138638 135349 31786 32450
XVI. Kapitał zakładowy 5000 5000 1146 1199
XVII. Liczba akcji 1000000 1000000 1000000 1000000
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 3,47 7,18 0,82 1,69
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą ( w zł/EURO) na koniec I półrocza 2018r. i na koniec roku poprzedniego 138,64 135,35 31,79 32,45
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą
Rozwodniony zysk (strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EURO )


Zasady przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO:1/poszczególne
pozycje bilansowe oprzeliczono według ustalonego na dzień 30.06.2018 rok
średniego kursu wymiany walut tj. 4,3616 zł/EURO oraz dane porównywalne
na dzień 3.06.2017 r. 4,2265 zł/EURO i na dzień 31.12.2017r.tj. 4,1709
azł/EURO;2/poszczególne pozycje racchunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na każdy
ostatni dzień miesiąca objętego raportem śródrocznym tj. za I półrocze
2018r. -4,2395 zł/EURO i dane porównywalne za I półrocze 2017r. tj. -
4,2474 zł/EURO.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W
SPRAWIE RZETELNOŚCI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:Zarząd
WISTL S.A. z siedzibą w Kaliszu, oświadcza że skonsolidowane
sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za I pólrocze 2018 roku i dane
porównywalne za I pólrocze 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z
obowiazującymi zasadami MSSF oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy ,
rzetelny i jasny sytuację finansową grupy kapitałowej oraz wynik
finansowy grupy, oraz że sprawozdanie z działalności grupy emitenta za I
półrocze 2018 r.zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiagnięć grupy
emitenta , w tym opis podstawowych zagrożeń.OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH:Zarząd Wistil S.A. z siedzibą w Kaliszu ,
oświadcza że podmiot uprawniony do przeglądu śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok został wybrany
zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa oraz ,że podmiot ten jak i
biegły rewident dokonujący przeglądu tego sprawozdania spełnili warunki
do sporzadzenia raportu z przeglądu zgodnie z przepisami prawa.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SA-PS 2018.pdfSA-PS 2018.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Sprawozdanie zarządu za I półrocze 2018r. plus schem. GK.pdfSprawozdanie zarządu za I półrocze 2018r. plus schem. GK.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" Spółka Akcyjna za I półrocze 2018 r.
Wistil S.A._raport_przegląd śródroczny 30.06.2018_skonsolidowane.pdfWistil S.A._raport_przegląd śródroczny 30.06.2018_skonsolidowane.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-27 Mieczysław Kędzierski Artur Poborski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.