REKLAMA

PYLON: Pylon S.A. - zakończenie subskrypcji akcji serii I w granicach kapitału docelowego.

2018-07-20 13:03
publikacja
2018-07-20 13:03
Zarząd Pylon S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zamknięcia emisji akcji serii I w ramach emisji prywatnej, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 01/01/2018 Zarządu Spółki Pylon Spółka Akcyjna z dnia 26 stycznia 2018r.,w formie aktu notarialnego [Rep. A Nr 478/2018] sporządzonego przez Notariusza Kazimierz Karciarz [Września ul. Jana Pawła II 32] w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 stycznia 2018 roku,

Data zakończenia subskrypcji: 15 lipca 2018 roku.

2) Data przydziału akcji:

Wszystkie umowy musiały zostać wykonane do 15 lipca 2018

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Nie więcej niż 11.310.000 (jedenaście milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.

4) Liczba akcji serii I objętych subskrypcją:

3 692 498 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) sztuk akcji

5) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze).

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

- 4 osoby

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
- 4 osoby

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii I nie uczestniczyli subemitenci.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki