REKLAMA
PIT 2023

POLENERGIA: WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA DZIEWIĘĆ MIESIĘCY 2023 ROKU

2023-11-15 19:41
publikacja
2023-11-15 19:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-15
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA DZIEWIĘĆ MIESIĘCY 2023 ROKU
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. („Grupa”) za dziewięć miesięcy 2023 roku.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2023 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy wyniósł 419,8 mln zł i był wyższy o 175,4 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik segmentu obrotu i sprzedaży, co jest głównie konsekwencją wyższych wyników na: handlu energią z aktywów OZE, agregacji OZE, handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu, obsłudze kontraktu Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna z wykorzystaniem krótkoterminowej zmienności CSS (Clean Spark Spread) oraz pozostałej działalności uwzględniającej głównie sprzedaż paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Wyższy skorygowany wynik EBITDA w porównaniu do wyniku z analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano również w segmencie farm wiatrowych, co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Dębsk, Kostomłoty, Grabowo i Piekło oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do cen z roku 2022 (w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających). Powyższe efekty zostały częściowo skompensowane przez niższy wynik segmentu dystrybucji z powodu opóźnienia wejścia w życie nowej taryfy dystrybucyjnej oraz wyższe koszty operacyjne w Centrali wynikające ze wzrostu skali działalności.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 213,7 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 105,9 mln zł. Zmiana skorygowanego zysku netto w okresie dziewięciu miesięcy 2023 roku została spowodowana głównie opisanymi powyżej czynnikami wpływającymi na skorygowany wynik EBITDA, wyższą amortyzacją wynikającą głównie ze wzrostu mocy wytwórczych, wyższymi przychodami z tytułu odsetek od lokat oraz wzrostem kosztów finansowych wynikającym ze wzrostu poziomu zadłużenia oraz wyższych stóp procentowych.

Skorygowany wynik EBITDA w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 110,9 mln zł i był wyższy o 77,9 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie obrotu i sprzedaży przede wszystkim w efekcie wyższych wyników na: handlu energią z aktywów OZE, agregacji OZE, handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu oraz sprzedaży energii związanej głównie z realizacją wyższej marży na portfelu kontraktów na dostawę energii elektrycznej. Poprawę wyniku odnotowano także w segmencie farm wiatrowych głównie w wyniku rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Grabowo i Piekło oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do cen z roku 2022 (w którym obowiązywały ceny wynikające z zawartych w poprzednich latach transakcji zabezpieczających).

W trzecim kwartale 2023 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 43,9 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 55,2 mln zł.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Polenergia za trzeci kwartał 2023 roku, którego publikację zaplanowano na 22 listopada 2023 roku.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Tomasz Kietliński Wiceprezes Zarządu
Piotr Maciołek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki