Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 58/2016 – stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR
Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO Bank Polski” lub „Bank”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych, w tym banków.
Wskazane w stanowisku KNF kryteria wypłaty dywidendy dla banków komercyjnych za 2016 rok są następujące:
KNF rekomenduje, by dywidendę mogły wypłacić jedynie banki spełniające jednocześnie poniższe kryteria:
• nie realizujące programu naprawczego;
• ocenione pozytywnie w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION) - ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5;
• posiadające dźwignię finansową (LR) na poziomie wyższym niż 5%;
• w przypadku bycia OSII (inną instytucją o znaczeniu systemowym) posiadające współczynnik kapitału Tier 1 na poziomie wyższym niż minimalna wartość tego wskaźnika podwyższona o kapitał bezpieczeństwa, tj.: posiadające współczynnik kapitału Tier 1 (T1) wyższy od 13,25% + 0,75%*add-on + bufor OSII;
• posiadające łączny współczynnik kapitałowy na poziomie wyższym niż:
13,25% + add-on + bufor OSII.

KNF rekomenduje, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria mogły wypłacić do 50% z wypracowanego zysku.
KNF zarekomendowała, by do 100% z wypracowanego zysku mogły wypłacić banki spełniające oczekiwania nadzorcze co do minimalnego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) uwzględniającego kapitał bezpieczeństwa. W przypadku bycia OSII - posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyższy od 16,25% + add-on + bufor OSII.

PKO Bank Polski informuje, że spełnia wszystkie wyżej opisane kryteria umożliwiające wypłatę dywidendy do 50% zysku za 2016 rok. Bank dodatkowo podkreśla, iż raportem nr 57/2016 (z dnia 1 grudnia 2016 r.) poinformował o spełnieniu się warunków braku wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w 2015 roku oraz z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Dodatkowo KNF wskazała, że banki istotnie zaangażowane w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych (posiadające w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad 5% udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych) korygują stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria:

• Kryterium 1 (K1) – bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego.
• Kryterium 2 (K2) – bazujące na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 (kredyty decydujące o wysokości strat banków w przypadku implementacji ewentualnych rozwiązań ustawowych) w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych.
KNF zaleciła stosowanie odpowiednich korekt w zależności od wielkości posiadanego przez bank portfela:

Kryterium 1
• banki z udziałem powyżej 10% - korekta stopy dywidendy 20%
• banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy 30%
• banki z udziałem powyżej 30% - korekta stopy dywidendy 50%

Kryterium 2
• banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy 30%
• banki z udziałem powyżej 50% - korekta stopy dywidendy 50%

Ponadto KNF stanęła na stanowisku, że banki posiadające nierozdysponowane zyski z lat poprzednich, każdorazowo w sytuacji zamiaru wypłaty dywidendy, są zobowiązane do notyfikacji tych planów do KNF, gdzie będą podlegały indywidualnej ocenie. O taką zgodę mogą ubiegać się banki spełniające kryteria do wypłaty dywidendy.
Wymagany dla PKO Banku Polskiego poziom współczynników kapitałowych, o których mowa w stanowisku KNF jest następujący:
Współczynnik kapitału podstawowego T1 = 14,62%
Łączny współczynnik kapitałowy TCR = 14,83%

Według stanu na dzień 30 września 2016 r. wielkość współczynników kapitałowych dla Banku i Grupy Kapitałowej kształtowała się następująco:
Bank
• Współczynnik kapitału podstawowego T1 = 15,63%
• Łączny współczynnik kapitałowy TCR = 17,03%

Grupa Kapitałowa
• Współczynnik kapitału podstawowego T1 = 14,65%
• Łączny współczynnik kapitałowy TCR = 16,00%

Kryterium 1 ze stanowiska KNF:
udział walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego – 19,10%

Kryterium 2 ze stanowiska KNF:
udział kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 (kredyty decydujące o wysokości strat banków w przypadku implementacji ewentualnych rozwiązań ustawowych) w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych – 44,65 %
Bank informuje, że będzie na bieżąco monitorował poziom współczynników kapitałowych, wskazujących na możliwość wypłaty dywidendy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Report No. 58/2016 –Polish Financial Supervision Authority
recommendation on dividend policyLegal basis:Article 17.1
MAR RegulationContents of the Report:The Management Board of
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby reports
that on 6 December 2016, the Polish Financial Supervision Authority
(“PFSA”) published the recommendation on dividend policy for financial
institutions, including banks.The PFSA’s recommendations on dividend
payment for 2016 for commercial banks are as follows:PFSA recommends
that the dividend would be paid by the banks that fulfill jointly the
following criteria:• do not run the recovery plan;• gain
positive assessment during supervisory review and evaluation process
(SREP) – final SREP assessment not lower that 2.5;• having
leverage ratio (LR) higher than 5%;• for banks identified as OSII
(other systematically important institution) having Tier 1 ratio at the
level higher than the regulatory minimum plus safety buffer, i.e. Tier 1
ratio higher than 13.25% + 0.75%*add-on + OSII buffer;• having total
capital ratio higher than: 13.25% + add-on + OSII buffer.PFSA
recommends that the banks that fulfill jointly the above criteria could
pay a dividend up to 50% of the net profit.KNF recommended that the
dividend up to 100% of net profit could be paid by the banks that
fulfill the regulatory criteria regarding the minimum level of the total
capital ratio (TCR) including the safety buffer. For banks identified as
OSII – having the total capital ratio (TCR) higher than 16.25% + add-on
+ OSII buffer.PKO Bank Polski informs that fulfills all the
above described criteria allowing for the dividend payment for 2016 up
to 50% of the net profit. The Bank additionally underlines that informed
with the Report No. 57/2016 (as of 1 December 2016) about the lack of
fulfilment of the dividend conditions from the profit earned in 2015 and
the unappropriated profit of previous yearsAdditionally KNF
required that the banks with material portfolios of the foreign currency
denominated mortgage loans (having foreing currency mortgages for
households with more than 5% share in total receivables from
non-financial sector) adjust the dividend payout ratio based on the
additional criteria:• Criterion 1 (K1) – based on the share of
the foreign currency mortgages for households in total receivables from
non-financial sector• Criterion 2 (K2) – based on the share of the
foreign currency mortgage granted in 2007 and 2008 (loans which
contribute to bank’s losses in case when potential legal solutions are
implemented) in total portfolio of foreign currency mortgages for
households.PFSA recommended following adjustments, related to
the size of the bank portfolio:Criterion 1• banks with the
share higher than 10% - dividend payout ratio adjustment 20%• banks
with the share higher than 20% - dividend payout ratio adjustment 30%•
banks with the share higher than 30% - dividend payout ratio adjustment
50%Criterion 2• banks with the share higher than 20% -
dividend payout ratio adjustment 30%• banks with the share higher
than 50% - dividend payout ratio adjustment 50%Moreover PFSA
decided that the banks with unappropriated profits from previous years,
would be required to notify PFSA each time that they would plan to use
those profits for dividends, and PFSA would issue an individual
assessment. Such a consent could be claimed by the banks that fulfill
the dividend payment criteria.The required for PKO Bank Polski
capital ratios level, as recommended by PFSA are as follows:Tier 1
ratio = 14.62%Total capital ratio TCR = 14.83%As of 30
September 2016 the reported capital ratios for the Bank and Group were
as follows:Bank• Tier 1 ratio = 15.63%• Total capital
ratio TCR = 17.03%Group• Tier 1 ratio = 14.65%•
Total capital ratio TCR = 16.00%Criterion 1 of the PFSA dividend
policyThe share of the foreign currency mortgages for households in
total receivables from non-financial sector – 19.10%Criterion
2 of the PFSA dividend policythe share of the foreign currency
mortgage granted in 2007 and 2008 (loans which contribute to bank’s
losses in case when potential legal solutions are implemented) in total
portfolio of foreign currency mortgages for households – 44.65 %The
Bank informs, that on an ongoing basis will monitor the capital ratios
against the levels allowing for dividend payment.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-12-07 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl