REKLAMA

OPONEO.PL S.A.: wyniki finansowe

2021-04-06 17:47
publikacja
2021-04-06 17:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
opn_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
opn_2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie-zarzadu-060402021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie-zarzadu-060402021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RaportBSSF2020Oponeo.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RaportBSSF2020Oponeo.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie-rn-ws-komitetu-audytu-06042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ocena-rn-06042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie-rn-ws-firmy-audytorskiej-06042021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 063 260 962 058 237 642 223 641
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 217 223 186 954 48 550 43 459
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 866 28 667 8 240 6 664
IV. Zysk (strata) brutto 34 790 30 252 7 776 7 032
V. Zysk (strata) netto 32 110 20 246 7 177 4 706
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 329 22 579 4 622 5 302
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -42 790 -2 951 -9 272 -693
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 534 -11 446 -549 -2 688
IX. Przepływy pieniężne netto razem -23 995 8 182 -5 200 1 921
X. Aktywa razem 381 304 346 950 82 626 81 472
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 154 972 174 771 33 582 41 041
XII. Zobowiązania długoterminowe 13 754 14 536 2 980 3 413
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 141 218 160 235 30 601 37 627
XIV. Kapitał własny 226 332 172 179 49 045 40 432
XV. Kapitał zakładowy 13 936 13 936 3 020 3 273
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 936 000 13 936 000 13 936 000 13 936 000
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,30 1,45 0,50 0,34
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,30 1,45 0,50 0,34
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,24 12,35 3,52 2,47
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,24 12,35 3,52 2,47


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na euro zastosowano
następujące kursy:


1. Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych:


• 4,4742 – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku,


• 4,3018 – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca 2019 roku.


2. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


• 4,61148 – kurs NBP z dnia 31 grudnia 2020 roku,


• 4,2585 – kurs NBP z dnia 31 grudnia 2019 roku,


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
opn_2020-12-31.zipopn_2020-12-31.zip Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2020 roku
opn_2020-12-31.zip.xadesopn_2020-12-31.zip.xades Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL na dzień 31 grudnia 2020 roku (podpisy)
sprawozdanie-zarzadu-060402021.xhtmlsprawozdanie-zarzadu-060402021.xhtml Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2020
sprawozdanie-zarzadu-060402021.xhtml.xadessprawozdanie-zarzadu-060402021.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu OPONEO.PL S.A. z Działalności za rok 2020 (podpisy)
RaportBSSF2020Oponeo.xhtmlRaportBSSF2020Oponeo.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
RaportBSSF2020Oponeo.xhtml.XAdESRaportBSSF2020Oponeo.xhtml.XAdES Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 (podpis)
oswiadczenie-rn-ws-komitetu-audytu-06042021.xhtmloswiadczenie-rn-ws-komitetu-audytu-06042021.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Komitetu Audytu
ocena-rn-06042021.xhtmlocena-rn-06042021.xhtml Ocena Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. dotycząca sprawozdań za 2020 rok
oswiadczenie-rn-ws-firmy-audytorskiej-06042021.xhtmloswiadczenie-rn-ws-firmy-audytorskiej-06042021.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A w sprawie Firmy Audytorskiej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-06 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2021-04-06 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
2021-04-06 Maciej Karpusiewicz Członek Zarządu
2021-04-06 Ernest Pujszo Członek Zarządu
2021-04-06 Wojciech Topolewski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-06 Małgorzata Nowicka Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki