REKLAMA

MABION S.A.: wyniki finansowe

2022-11-24 18:40
publikacja
2022-11-24 18:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Mabion_Sprawozdanie_Finansowe_3Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mabion_Pozostale_Informacje_3Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 121 035 1 590 25 818 349
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 763 -34 840 803 -7 643
III. Zysk (strata) brutto / przed opodatkowaniem 7 499 -35 203 1 600 -7 722
IV. Zysk (strata) netto 7 499 -35 203 1 600 -7 722
V. Średnioważona liczba akcji 16 161 844 16 161 326 16 161 844 16 161 326
VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,46 -2,18 0,10 -0,48
VII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,46 -1,21 0,10 -0,27
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 254 -10 995 -5 174 -2 412
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 533 -17 778 -1 394 -3 900
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 288 111 456 -1 555 24 450
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -38 075 82 683 -8 122 18 138
XII. Dane na datę bilansową: 30.09.2022  31.12.2021  30.09.2022  31.12.2021 
XIII. Aktywa razem 214 443 184 237 44 035 40 057
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 153 630 130 924 31 547 28 465
XV. Zobowiązania długoterminowe 40 052 34 787 8 225 7 563
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 113 577 96 137 23 323 20 902
XVII. Kapitał własny 60 814 53 313 12 488 11 591
XVIII. Kapitał zakładowy 1 616 1 616 332 351
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 16 162 326 16 161 326 16 162 326 16 161 326
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,27 11,40 2,72 2,48
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,27 11,40 2,72 2,48
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
XXIII. kurs EUR RZIS 4,6880 4,5585
XXIV. kurs EUR BILANS 4,8698 4,5994
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Mabion_Sprawozdanie_Finansowe_3Q_2022.pdfMabion_Sprawozdanie_Finansowe_3Q_2022.pdf Mabion_MSSF 2022_Q3
Mabion_Pozostałe_Informacje_3Q_2022.pdfMabion_Pozostałe_Informacje_3Q_2022.pdf Mabion_Pozostale_Informacje_do_Raportu Kwartalnego_Q3_2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Krzysztof Kaczmarczyk Prezes Zarządu Krzysztof Kaczmarczyk
2022-11-24 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2022-11-24 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2022-11-24 Adam Pietruszkiewicz Członek Zarządu Adam Pietruszkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki