Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr3_2019_Grupa_Kapitalowa_KGN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2019 i 01.01-30.09.2018
I. Przychody ze sprzedaży 747 990 659 029 171 024 154 938
II. Koszt własny sprzedaży (673 848) (585 733) (154 072) (137 706)
III. Koszty z tytułu rekompensat KDT (13 795) (82 477) (3 154) (19 390)
IV. Zysk na działalności operacyjnej 46 142 (10 336) 10 550 (2 430)
V. Zysk przed opodatkowaniem 48 347 (8 586) 11 054 (2 019)
VI. Zysk/(strata) netto 36 581 (11 370) 8 364 (2 673)
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 36 126 (10 741) 8 260 (2 525)
VIII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 455 (629) 104 (148)
IX. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w PLN/EUR) 2,42 (0,72) 0,55 (0,17)
X. Inne całkowite dochody netto (256) - (58) -
XI. Całkowite dochody ogółem 36 325 (11 370) 8 306 (2 673)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2019 i 01.01-30.09.2018
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 211 265 69 677 48 305 16 381
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (94 951) (79 679) (21 710) (18 733)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 883) (11 321) (3 403) (2 662)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018
XV. Aktywa trwałe 1 792 744 1 746 938 416 086 406 265
XVI. Aktywa obrotowe 700 309 649 506 162 538 151 048
XVII. Aktywa razem 2 493 053 2 396 444 578 624 557 313
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 716 098 666 630 166 202 155 030
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 262 914 252 098 61 021 58 628
XX. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 510 311 1 474 441 350 535 342 893
XXI. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 3 730 3 275 866 762
XXII. Kapitał własny razem 1 514 041 1 477 716 351 401 343 655
XXIII. Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
XXIV. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 101,61 99,18 23,58 23,06
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01-30.09.2019 i 01.01-30.09.2018
XXV. Przychody ze sprzedaży 442 527 387 408 101 181 91 080
XXVI. Koszt własny sprzedaży (422 268) (352 829) (96 549) (82 950)
XXVII. Zysk na działalności operacyjnej 10 180 33 099 2 328 7 782
XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem 11 136 59 814 2 546 14 062
XXIX. Zysk netto 7 762 52 666 1 775 12 382
XXX. Inne całkowite dochody netto (256) - (59) -
XXXI. Całkowite dochody ogółem 7 506 52 666 1 716 12 382
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01-30.09.2019 i 01.01-30.09.2018
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 105 469 73 651 24 115 17 315
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (70 830) (32 077) (16 195) (7 541)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 492) (13 470) (3 314) (3 167)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2019 i 31.12.2018
XXXV. Aktywa trwałe 1 443 777 1 406 223 335 092 327 029
XXXVI. Aktywa obrotowe 353 830 331 860 82 123 77 177
XXXVII. Aktywa razem 1 797 607 1 738 083 417 215 404 206
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 208 776 153 191 48 456 35 626
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 171 515 175 082 39 808 40 717
XL. Kapitał własny 1 417 316 1 409 810 328 951 327 863


Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych
finansowych:• pozycje skróconych śródrocznych sprawozdań z sytuacji
finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30
września 2019 roku - 4,3086• pozycje skróconych śródrocznych
sprawozdań z całkowitych dochodów oraz skróconych śródrocznych
sprawozdań z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2019
roku - 4,3736• pozycje skróconych śródrocznych sprawozdań z sytuacji
finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31
grudnia 2018 roku - 4,3000• pozycje skróconych śródrocznych
sprawozdań z całkowitych dochodów oraz skróconych śródrocznych
sprawozdań z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2018
roku - 4,2535


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr3_2019_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdfQSr3_2019_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KOGENERACJA S.A. za III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-12 Paweł Szczeszek Prezes Zarządu
2019-11-12 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.