90,86 zł
1,52% 1,36 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwały podjętej w dniu 27 marca 2018 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2018
Data sporządzenia: 2018-03-27
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwały podjętej w dniu 27 marca 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 15 marca 2018 roku i kontynuowane 27 marca 2018 roku postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Obrady zostaną wznowione w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:00, w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).

Zarząd Spółki przekazuje poniżej treść uchwały, która została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 27 marca 2018 roku.

Uchwała Nr 5/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13 kwietnia 2018r. do godziny 11:00. Zgromadzenie kontynuowane będzie w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 122 903 700 co stanowi 61,452% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 122 903 700,
w tym liczba głosów „za“– 82 189 901, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 40 713 799

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Recess of the Extraordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.
and the resolution adopted on 27 March 2018


The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby announces that the
Extraordinary General Meeting of the Company, convened on 15 March 2018
and continued on 27 March 2018, ordered the recess of the Extraordinary
General Meeting.


The Meeting will be reconvened on 13 April 2018, at 11 a.m. in Lubin, at
the address ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 (in Jan Wyżykowski Hall).


The Management Board of the Company provides below the resolution
adopted by the Extraordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.
on 27 March 2018.


Resolution No. 5/2018


of the Extraordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.


with its registered head office in Lubin dated 27 March 2018

regarding: recess of the Extraordinary General Meeting.


Acting in accordance with art. 408 § 2 of the Commercial Partnerships
and Companies Code, the following is resolved:


I. The Extraordinary General Meeting, acting in accordance with art. 408
§ 2 of the Commercial Partnerships and Companies Code, orders a recess
of the Extraordinary General Meeting to 13 April 2018, at 11 a.m. The
Meeting will be reconvened in Lubin, at the address ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 48 (in Jan Wyżykowski Hall).

II. This resolution comes into force upon its adoption.

Number of shares on which valid votes were cast – 122 903 700
representing 61.452% of the share capital.


Total number of valid votes – 122 903 700,


including votes “for” – 82 189 901, “against” – 0 and “abstaining” – 40
713 799


Legal basis: § 38 sec. 1 point 6 and 7 of the Decree of the Minister of
Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic
information published by issuers of securities and conditions for
recognising as equivalent information required by the laws of a
non-member state (unified text: Journal of Laws 2014.133 with subsequent
amendments)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-27 Rafał Pawełczak Prezes Zarządu
2018-03-27 Ryszard Jaśkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl