WAŻNE

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA Informacja o zawarciu umowy znaczącej

2013-10-29 16:24
publikacja
2013-10-29 16:24

Raport bieżący 43/2013

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, iż powziął informację o otrzymaniu w dniu 29.10.2013 r. przez spółkę zależną - Polski Koks S.A. aneksu nr 2 do umowy na sprzedaż koksu z dnia 01.07.2013 r., podpisanego przez drugą stronę - MIR Trade AG i datowanego na dzień 02.10.2013 r.

Emitent informuje, iż łączny obrót pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej JSW a MIR Trade AG zrealizowany w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł 218 mln PLN (słownie: dwieście osiemnaście milionów złotych) zaś szacunkowa wartość umów zawartych w ostatnich 12 miesiącach licząc od dnia publikacji niniejszego raportu do końca okresu ich obowiązywania wynosi 770 mln PLN (słownie: siedemset siedemdziesiąt milionów złotych) i przekracza 10 % kapitałów własnych JSW.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 01.07.2013 r. pomiędzy spółką Polski Koks S.A. działającą w imieniu i na rzecz JSW ("Sprzedający") a MIR Trade AG ("Kupujący") do której zawarto dwa aneksy zwiększające wolumen sprzedaży koksu a tym samym wartość umowy.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż koksu.

Istotne warunki umowy: Data zawarcia umowy: 01.07.2013 r. Wartość netto umowy (będąca sumą jej rzeczywistego wykonania do dnia publikacji niniejszego raportu oraz jej szacowanej wartości) łącznie z dwoma aneksami od początku jej obowiązywania: 801 mln PLN (słownie: osiemset jeden milionów złotych). Waluta rozliczania umowy: USD. Warunki finansowe: przedpłata lub akredytywa dokumentowa dla 100% wartości towaru. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi pif/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki