GLOBAL COSMED S.A.: wyniki finansowe

2019-09-16 17:05
publikacja
2019-09-16 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_grupy_kapitalowej_GLC_2Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowany_raport_polroczny_grupy_kapitalowej_GLC_2Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_jednostkowego_SF_Global_Cosmed_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_SF_Global_Cosmed_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Niebadane Niebadane
II. Przychody ze sprzedaży 150 294 142 675 35 050 33 654
III. Koszt własny sprzedanych wyrobów (99 298) (101 010) (23 157) (23 826)
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (2 998) (2 254) (699) (532)
V. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 887 2 673 0
VI. EBITDA 8 378 5 173 1 954 1 220
VII. Zysk (strata) brutto 894 (1 197) 208 (282)
VIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 27 (2 137) 6 (504)
IX. Całkowite dochody ogółem 60 (2 256) 14 (532)
X. Akcjonariuszom podmiotu dominującego 60 (2 256) 14 (532)
XI. Akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
XII. Średnia ważona akcji zwykłych 87 338 652 86 326 086 87 338 652 86 326 086
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,07 2,15 0,49 0,49
XIV. Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,00 (0,02) 0,00 (0,01)
XV. Wartość na dzień 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XVI. Niebadane Niebadane
XVII. Wartość firmy 30 050 30 050 7 067 6 988
XVIII. Rzeczowe aktywa trwałe 128 334 126 359 30 182 29 387
XIX. w tym Aktywa z tytułu praw do użytkowania 7 345 - 1 727 -
XX. Nieruchomości inwestycyjne 2 100 2 100 494 488
XXI. Wartości niematerialne 94 684 95 130 22 268 22 123
XXII. Aktywa trwałe 255 168 253 639 60 011 58 986
XXIII. Zapasy 31 903 35 318 7 503 8 213
XXIV. Należności z tyt. dostaw i usług 33 612 34 480 7 905 8 019
XXV. Należności z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych 200 202 47 47
XXVI. Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe 7 714 7 947 1 814 1 848
XXVII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 783 4 048 655 941
XXVIII. Aktywa obrotowe razem 76 212 81 995 17 924 19 068
XXIX. AKTYWA RAZEM 331 380 335 634 77 935 78 054
XXX. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 181 023 180 963 42 574 42 084
XXXI. Kapitał własny 181 023 180 963 42 574 42 084
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 42 194 35 717 9 923 8 306
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 108 163 118 954 25 438 27 664
XXXIV. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 331 380 335 634 77 935 78 054

PRZELICZENIE
WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH


I. Poszczególne
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – wg kursu średniego
NBP obowiązującego na ostatni
dzień okresu bilansowego:


kurs na
30.06.2019 roku wynosił 1 EUR 4,2520


kurs na
30.06.2018 roku wynosił 1 EUR 4,3616
 


kurs na
31.12.2018 roku wynosił 1 EUR 4,3000
 
 


II. Poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych –
wg średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów
ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego
miesiąca roku:


Średnia
arytmetyczna średnich kursów EUR na 30.06.2019 wyniosła 4,2880Średnia
arytmetyczna śrdenich kursów EUR na 30.06.2018 wyniosła 4,2395

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej GLC 2Q 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej GLC 2Q 2019.pdf
Skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej GLC 2Q 2019.pdfSkonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej GLC 2Q 2019.pdf
Raport z przeglądu jednostkowego SF Global Cosmed 30.06.2019.pdfRaport z przeglądu jednostkowego SF Global Cosmed 30.06.2019.pdf
Raport z przeglądu skonsolidowanego SF Global Cosmed 30.06.2019.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego SF Global Cosmed 30.06.2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-16 Andreas Mielomonka Prezes Zarządu
2019-09-16 Paweł Szymonik Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki