REKLAMA

GETIN: wyniki finansowe

2020-11-10 17:30
publikacja
2020-11-10 17:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF2020Q3_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzDz2020Q3_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wynik z tytułu odsetek - działalność kontynuowana 587 203 651 928 132 193 151 309
Wynik z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana 78 539 115 862 17 681 26 891
Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana (175 354) 43 119 (39 476) 10 008
Zysk (strata) brutto - działalność kontynuowana (179 597) 47 559 (40 432) 11 038
Zysk (strata) netto - działalność kontynuowana (189 360) 33 448 (42 629) 7 763
Zysk (strata) netto - działalność zaniechana 5 596 (8 627) 1 260 (2 002)
Zysk (strata) netto ogółem (183 764) 24 821 (41 370) 5 761
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej (185 635) 58 641 (41 791) 13 610
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 1 871 (33 820) 421 (7 849)
Zysk (strata) na akcję -podstawowy (w zł/ EURO) (0,98) 0,31 (0,22) 0,07
Zysk (strata) na akcję -rozwodniony (w zł/ EURO) (0,98) 0,31 (0,22) 0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 778 214 794 808 175 195 184 470
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 63 860 (109 136) 14 376 (25 330)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (400 174) (932 337) (90 089) (216 390)
Przepływy pieniężne netto razem 441 900 (246 665) 99 482 (57 249)
30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
Aktywa ogółem 19 200 832 22 927 195 4 241 591 5 383 866
Zobowiązania ogółem 18 308 949 21 929 645 4 044 568 5 149 617
Zobowiązania wobec klientów 16 899 410 18 654 438 3 733 191 4 380 518
Kapitał własny ogółem 891 883 997 550 197 023 234 249
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 786 817 886 427 173 813 208 155
Udziały niekontrolujące 105 066 111 123 23 210 26 094
Kapitał zakładowy 759 069 759 069 167 683 178 248
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ----------------------------
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
3 kwartały 2020 3 kwartały 2019 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019
Przychody ogółem 150 653 108 937 33 916 25 284
Zysk (strata) brutto 114 497 78 880 25 776 18 308
Zysk (strata) netto 89 310 63 701 20 106 14 785
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,47 0,34 0,11 0,08
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,47 0,34 0,11 0,08
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 54 223 80 086 12 207 18 587
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 76 979 (90 892) 17 330 (21 095)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (124 778) 9 431 (28 090) 2 189
Przepływy pieniężne netto razem 6 424 (1 375) 1 446 (319)
30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
Aktywa ogółem 1 004 386 1 069 869 221 875 251 231
Zobowiązania długoterminowe 77 619 141 571 17 147 33 244
Zobowiązania krótkoterminowe 20 696 103 778 4 572 24 370
Kapitał własny 906 071 824 520 200 157 193 617
Kapitał podstawowy 759 069 759 069 167 683 178 248
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF2020Q3_PL.pdfSF2020Q3_PL.pdf Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Q3 2020
SzDz2020Q3_PL.pdfSzDz2020Q3_PL.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta Q3 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-10 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2020-11-10 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
2020-11-10 Izabela Lubczyńska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki