REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki

2022-09-15 16:05
publikacja
2022-09-15 16:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
STATUT_od_14.09.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-15
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, zgodnie z § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), że Spółka w dniu 15 września 2022 r. powzięła informację iż, w dniu 14 września 2022 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki uchwalone uchwałą nr 5 (o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 36/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku) przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 sierpnia 2022 r.
Zgodnie z ww. Uchwałą nr 5 zmieniono pkt. 3.2.8 Statutu Spółki, na następującą nową treść:
„Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 30 sierpnia 2022 r.”
Załączniki
Plik Opis
STATUT_od 14.09.2022.pdfSTATUT_od 14.09.2022.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-15 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
2022-09-15 Dariusz Gołębiewski Prokurent
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki