REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Ustalenie ceny sprzedaży akcji własnych Spółki; zawarcie aneksu cenowego do Umowy o Plasowanie

2021-07-08 08:00
publikacja
2021-07-08 08:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-08
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Ustalenie ceny sprzedaży akcji własnych Spółki; zawarcie aneksu cenowego do Umowy o Plasowanie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2021 z 6 lipca 2021 r., Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w związku z zakończeniem procesu budowania księgi popytu na nie więcej niż 118.053 akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) ustalił: (i) cenę sprzedaży Akcji Własnych w wysokości 800 (osiemset) złotych za jedną Akcję Własną oraz (ii) łączną liczbę Akcji Własnych, jaka zostanie zaoferowana uczestnikom procesu budowania księgi popytu, którzy złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Własnych, na 118.053 (sto osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy) Akcje Własne.

Zarząd Spółki zamierza dokonać sprzedaży Akcji Własnych w dniu 8 lipca 2021 r. w formie transakcji pakietowych w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., których rozliczenie powinno nastąpić nie później niż w dniu 12 lipca 2021 r.

Zarząd Emitenta informuje również o zawarciu przez Spółkę w dniu 7 lipca 2021 r. Aneksu Cenowego (ang. Pricing Supplement) do Umowy o Plasowanie (ang. Placement Agreement) z dnia 6 lipca 2021 r. zawartej przez Spółkę z Wood & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce oraz Trigon Dom Maklerski S.A. („Aneks Cenowy”). Strony określiły w Aneksie Cenowym cenę sprzedaży Akcji Własnych, liczbę oferowanych do nabycia Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszego raportu bieżącego, a także wstępną listę alokacji Akcji Własnych wybranym inwestorom.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat: (i) ustalenia ceny sprzedaży akcji własnych Spółki, (ii) ustalenia liczby akcji własnych, które zostaną zaoferowane przez Spółkę do nabycia, oraz (iii) zawarcia przez Spółkę Aneksu Cenowego do Umowy Plasowania. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu sprzedaży akcji własnych Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym lub reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby reklamy sprzedaży akcji własnych Emitenta albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję lub reklamę sprzedaży akcji własnych Emitenta.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Niniejszy raport bieżący zawiera (lub może zawierać) pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia te, w których czasem używa się słów takich, jak "mieć na celu", "przewidywać", "być przekonanym", "zamierzać", "planować", "szacować", "oczekiwać" i słów o podobnym znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu Spółki oraz wiążą się z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują się poza kontrolą Spółki i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą się znacznie różnić od jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi ani nie ma na celu stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma na celu sugerowania, że zyski Spółki w bieżącym lub przyszłym roku obrotowym będą odpowiadały lub przekraczały historyczne lub opublikowane zyski Spółki. W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych wyników lub w inny sposób.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi i w żadnych okolicznościach nie powinien być traktowany jako prospekt, memorandum informacyjne, reklama ani oferta publiczna opisanych w nim papierów wartościowych w Kanadzie, jej prowincjach i terytoriach. Niniejszy raport bieżący, zawarte w nim informacje ani treści merytoryczne dotyczące papierów wartościowych nie były weryfikowane ani w żaden sposób zatwierdzane przez komisję papierów wartościowych ani podobne organy nadzoru w Kanadzie, a wyrażanie przeciwnych stwierdzeń stanowi naruszenie prawa. Niniejszego raportu bieżącego nie należy w żadnych okolicznościach traktować jako oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji kanadyjskiej.

Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk (bezpośrednich lub pośrednich), jakie mogą być związane z inwestycją w Akcje Własne. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania Akcji Własnych w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Menedżerów Oferty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Determination of the sale price of the treasury shares of the Company;
entering into the pricing supplement to the Placement Agreement


Not for release, publication or distribution directly or indirectly, in
or into the United States of America, Australia, Canada or Japan or in
any other jurisdiction where to do so would be restricted or prohibited
by law.


Further to current report No. 26/2021 of 6 July 2021, the Management
Board of Benefit Systems S.A. with its registered office in Warsaw (the
“Company”, the “Issuer”) hereby informs that taking into account the
results of the book-building process for note more than 118,053
Company’s treasury shares (the “Treasury Shares”), has set: (i) the sale
price of the Treasury Shares at PLN 800 (eight hundred Polish zloty) per
one Treasury Share, and (ii) the total number of the Treasury Shares to
be offered to the participants of the book-building process who declared
interest in acquiring the Treasury Shares, at 118,053 (one hundred and
eighteen thousand fifty three) Treasury Shares.


The Management Board intends to conduct the sale of the Treasury Shares
on 8 July 2021 by way of block-trades on the regulated market of the
Warsaw Stock Exchange, which shall be settled not later than on 12 July
2021.


The Management Board of the Issuer also informs that on 7 July 2021, the
Company entered in to the Pricing Supplement to the Placement Agreement
of 6 July 2021, executed by the Company, Wood & Company Financial
Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce and Trigon Dom Maklerski
S.A. (the “Pricing Supplement”). Under the Pricing Supplement, the
Parties defined the sale price of the Treasury Shares, the number of the
Treasury Shares offered, as provided by this current report, as well as
an initial allocation list of the Treasury Shares to selected investors.


Disclaimer:


This current report was prepared in accordance with Article 17 Section 1
of Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the Council
of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.


This current report is solely for information purposes and is published
by the Company exclusively in order to provide essential information on:
(i) setting the sale price of the treasury shares of the Company, (ii)
setting the number of treasury shares to be offered by the Company for
purchase, and (iii) the Company entering into the Pricing Supplement to
the Placement Agreement. This current report is by no means intended,
whether directly or indirectly, to promote the sale of the treasury
shares of the Issuer and does not represent promotional material or
advertisement prepared or published by the Company for the purpose of
advertising the sale of the treasury shares of the Issuer for the
purpose of encouraging an investor, whether directly or indirectly, to
acquire the treasury shares. The Company has not published any materials
aimed at promoting or advertising the sale of the treasury shares of the
Issuer.


This material is not intended for distribution, whether directly or
indirectly, within the territory of or in the United States of America
or other jurisdictions where such distribution, publication or use may
be subject to restrictions or may be prohibited by law. The securities
referred to in this material have not been and will not be registered
under the U.S. Securities Act of 1933, as amended and may only be
offered or sold within the United States under an exemption from, or in
a transaction not subject to, the registration requirements of the
Securities Act.


This current report contains (or may contain) certain forward-looking
statements relating to the Company's current expectations and
projections of future events. These statements, which sometimes use
words such as "intend", "anticipate", "believe", "aim", "plan",
"estimate", "expect" and words of similar meaning, reflect the beliefs
and expectations of the Company's management and involve a number of
risks, uncertainties and assumptions that may occur in the future, are
beyond the Company's control and may cause actual results and
achievements to differ materially from any expected results or
achievements expressed or implied by the forward-looking statements.
Statements in this current report regarding past trends or activities
should not be taken as a representation that such trends or activities
will continue in the future. The information contained in this current
report is subject to change without notice and, except as required by
applicable law, the Company assumes no responsibility or obligation to
publicly update or revise any forward-looking statements contained
herein, nor does it intend to do so. You should not place undue reliance
on forward-looking statements that reflect only beliefs as of the date
of this current report. Nothing in this current report constitutes or is
intended to constitute a forecast or estimate of earnings or to suggest
that the Company's earnings in the current or future financial year will
meet or exceed the Company's historical or published earnings. Due to
these risks, uncertainties and assumptions, the recipient should not
place undue reliance on forward-looking statements as a forecast of
actual results or otherwise.


This current report is not, and under no circumstances is to be
construed as, a prospectus, an offering memorandum, an advertisement or
a public offering of the securities described herein in Canada or any
province or territory thereof. No securities commission or similar
regulatory authority in Canada has reviewed or in any way passed upon
this current report, the information contained herein or the merits of
the securities described herein and any representation to the contrary
is an offence. Under no circumstances is this current report to be
construed as an offer to sell securities or as a solicitation of an
offer to buy securities in any jurisdiction of Canada.


This current report does not identify or suggest, and is not intended to
identify or suggest, risks (direct or indirect) that may be associated
with an investment in the Treasury Shares. Any investment decision to
purchase Treasury Shares pursuant to the offer, subscription or sale of
such shares must be made solely on the basis of publicly available
information which has not been independently verified by the Managers.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-08 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2021-07-08 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki