REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Benefit IP sp. z o.o. oraz Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

2022-07-26 13:17
publikacja
2022-07-26 13:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-26
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Benefit IP sp. z o.o. oraz Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka") działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: "KSH") w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402 § 1 KSH zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) ze spółką Benefit IP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka Przejmowana 1") oraz ze spółką Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka Przejmowana 2").
Plan połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku („Plan Połączenia”), został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki - www.benefitsystems.pl
Od dnia 30 czerwca 2022 roku na stronie internetowej Spółki (zakładka: www.benefitsystems.pl/o-nas/polaczenie-spolek/) udostępnione zostały określone w art. 505 § 1 KSH dokumenty dotyczące połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2. Do dnia odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 22 sierpnia 2022 roku, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2, akcjonariusze Spółki mają nieprzerwanie zapewniony dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i możliwość ich druku.
Zarząd Spółki wskazuje, że Plan Połączenia zgodnie z art. 520 § 1 KSH został poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Second notice of the intention to merge Benefit Systems S.A. with
Benefit IP sp. z o.o. and Benefit IP spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k addressed to the shareholders.Acting
on the basis of Article 504 § 1 of the Code of Commercial Companies
(hereinafter, the “CCC”) in conjunction with Article 402 § 2 of the CCC
and Article 402 § 1 of the CCC, the Management Board of Benefit Systems
S.A. with its registered seat in Warsaw (hereinafter, the “Issuer” or
the “Company”), hereby provides the second notice of the intention to
merge the Issuer (as the acquiring company) with Benefit IP sp. z o.o.
with its registered seat in Warsaw (hereinafter, the “Acquired Company
1”) and with Benefit IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
with its registered seat in Warsaw (hereinafter, the “Acquired Company
2”).


The merger plan, as agreed by the merging companies on 30 June 2022, was
publicly posted at the Company’s website: www.benefitsystems.pl.


Starting from 30 June 2022, the documents concerning merger of the
Issuer with the Acquired Company 1 and Acuired Company 2 that are
specified in Article 505 § 1 of the CCC, were placed at the Company’s
website (section: www.benefitsystems.pl/en/about-us/merger). Until the
date of the Extraordinary General Meeting, the agenda of which includes
adoption of resolution concerning the merger of the Issuer with the
Acquired Company, the Company’s shareholders will be provided with
continuous access to the documents in an electronic version and an
opportunity to print them or have them printed.


The Management Board of the Company informs that in conjunction with
Article 520 § 1 of the CCC the Merger Plan was audited by a certified
auditor in the matter of correctness and reliability.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-26 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2022-07-26 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki