REKLAMA

BANK PEKAO SA: Zakończenie Programu Globalnych Kwitów Depozytowych

2021-12-21 20:05
publikacja
2021-12-21 20:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-21
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zakończenie Programu Globalnych Kwitów Depozytowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 r. Bank doręczył The Bank of New York Mellon, podmiotowi pełniącemu funkcję depozytariusza („Depozytariusz”) w ramach programu („Program”) globalnych kwitów depozytowych Banku (tzw. GDR-ów) wyemitowanych zgodnie z Regułą 144A amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. oraz zgodnie z Regulacją S amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. („Kwity Depozytowe”), polecenie zakończenia Programu z dniem 31 marca 2022 r. Bank zdecydował się na zakończenie Programu ze względu na znikomą płynność i znaczny spadek liczby GDR-ów.

Po dacie zakończenia Programu właściciele Kwitów Depozytowych będą uprawnieni do otrzymania akcji Banku od Depozytariusza w liczbie przypadającej na wszystkie Kwity Depozytowe będące własnością danego inwestora.

Po dacie zakończenia Programu Depozytariusz nie będzie rejestrował jakichkolwiek transakcji dotyczących Kwitów Depozytowych. Nie będzie również przekazywał właścicielom Kwitów Depozytowych ewentualnej dywidendy wypłacanej przez Bank. Ewentualna dywidenda będzie przekazana inwestorom wraz z akcjami Banku wydawanymi w zamian za Kwity Depozytowe.

Po upływie roku od daty zakończenia Programu Depozytariusz będzie uprawniony do sprzedaży akcji reprezentowanych przez Kwity Depozytowe, które nie zostały do tego czasu wymienione na akcje Banku. Właściciele takich Kwitów Depozytowych będą uprawnieni do otrzymania kwot uzyskanych przez Depozytariusza ze sprzedaży akcji Banku.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu wymiany Kwitów Depozytowych na akcje Banku oraz uprawnień właścicieli Kwitów Depozytowych w związku z zakończeniem Programu będą przekazywane przez Depozytariusza właścicielom Kwitów Depozytowych.

W związku z zakończeniem Programu Bank podejmie działania zmierzające do zakończenia do końca marca 2022 r.: notowań Kwitów Depozytowych na Oficjalnej Liście (the Official List) angielskiego urzędu Nadzoru Działań Finansowych (Financial Conduct Authority), obrotu Kwitami Depozytowymi na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, kwotowania Kwitów Depozytowych w Zautomatyzowanym Giełdowym Systemie Kwotowań (Stock Exchange Automated Quotation System) Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz obrotu na rynku PORTAL prowadzonym przez NASDAQ.

Podstawa prawna: § 18 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION21.12.2021 - Report 35/2021:
Termination of the Global Depositary Receipt ProgramBank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“Bank”)
informs that on 21 December 2021, the Bank directed to The Bank of New
York Mellon, the entity acting as a depositary (“Depositary”)
under the program (“Program”) of Bank’s global depositary
receipts (“GDRs”) issued under Rule 144A of the US
Securities Act of 1933 and Regulation S of the US Securities Act of 1933
(“Depository Receipts”) order to terminate the
Program as of 31 March 2022. The bank decided to terminate the Program
due to insignificant liquidity and a significant decrease in the number
of GDRs.Following the Program termination date, the owners of
the GDRs will be entitled to receive the Bank’s shares from the
Depository in a number corresponding to all the GDRs owned by a given
investor.Following the Program termination date, the Depositary
will no longer register any transaction concerning the GDRs. Similarly,
it will not transfer any dividends paid by the Bank, if any, to the GDR
owners. Any potential dividend will be transferred to investors along
with the Bank’s shares issued in return for the GDRs.Following
the expiry of one year after the termination date of the Program, the
Depositary will be entilted to sell the shares represented by the GDRs
which will not have been converted into the Bank’s shares. Owners of
such GDRs will be entitled to receive the proceeds obtained by the
Depositary from the sale of such Bank’s shares.Detailed
information regarding the process of converting the GDRs into the Bank’s
shares and the rights of the owners of GDRs in connection with the
termination of the Program will be provided by the Depositary to the
owners of GDRs.In connection with the termination of the
Program, the Bank will take actions in order to terminate by the end of
March 2022: the listing of the GDRs on the Official List of the
Financial Conduct Authority, the admission of the GDRs to trading on
London Stock Exchange plc (“the London Stock Exchange”),
quotation of the GDRs on the Stock Exchange Automated Quotation System
of the London Stock Exchange and trading on the PORTAL market operated
by NASDAQ.Legal basis: § 18 item 2 of the Minister of Finance
Regulation of 29 March 2018 on the information provided by issuers of
securities on an on-going basis and periodically as well as on the terms
and conditions of finding the information required by the laws of
non-member states as equivalent


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-21 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku
2021-12-21 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii ESG
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki