REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Zawarcie umowy kredytu terminowego przez spółkę zależną dotyczącej istotnego finansowania dla Grupy Emitenta

2023-09-15 17:15
publikacja
2023-09-15 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-15
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytu terminowego przez spółkę zależną dotyczącej istotnego finansowania dla Grupy Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 22 października 2021 roku, raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku oraz raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 17 lutego 2023 roku, Zarząd Arctic Paper S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 15 września 2023 roku spółka joint-venture Emitenta oraz Rottneros AB ("Rottneros") pod firmą Kostrzyn Packaging Sp. z o.o. („Joint-Venture”) zawarła umowę inwestycyjnego kredytu terminowego ("Umowa Kredytu"), do łącznej kwoty 16.000.000 EUR ("Kredyt"), który ma zostać udzielony Joint-Venture jako kredytobiorcy przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. jako kredytodawcę ("Kredytodawca") w celu finansowania kosztów projektu dotyczącego budowy, utrzymania i eksploatacji nowego zakładu produkcji opakowań z formowanego włókna celulozowego ("Koszty Projektu").

W celu zabezpieczenia roszczeń Kredytodawcy na podstawie Umowy Kredytu oraz powiązanych dokumentów finansowania Joint-Venture oraz Emitent i Rottneros ("Poręczyciele") ustanowią, między innymi, następujące zabezpieczenia: zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na udziałach spółki Joint-Venture, oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Emitenta, Joint-Venture oraz Rottneros AB, zastawy rejestrowe i zastawy finansowe na rachunkach bankowych Joint-Venture, zastawy rejestrowe na aktywach Joint-Venture, zabezpieczenie praw z tytułu majątkowych polis ubezpieczeniowych Joint-Venture, gwarancje zabezpieczające płatność kwoty głównej Kredytu przez Poręczycieli, gwarancję pokrycia przekroczenia Kosztów Projektu do uzgodnionej kwoty oraz umowę podporządkowania pomiędzy Kredytodawcą, Joint-Venture oraz Poręczycielami.

Zarząd Arctic Paper S.A. raportem bieżącym nr 3/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. informował inwestorów o podjęciu decyzji o rozpoczęciu prac w związku z przedmiotem działalności Joint-Venture, w tym o źródłach finansowania poprzez wkłady własne udziałowców oraz kredyty bankowe.

Poniżej Emitent przekazuje szczegółowe dane dot. warunków Umowy Kredytu:
1. całkowita kwota: równowartość 16.000.000 EUR (szesnaście milionów euro);
2. waluta: EUR;
3. charakter kredytu: inwestycyjny kredyt terminowy;
4. okres finansowania: 7 lat od dnia zawarcia Umowy Kredytu;
5. warunki spłaty kwoty Kredytu: 53,4% wypłaconej kwoty Kredytu będzie spłacane w trzymiesięcznych ratach poczynając od września 2025 r. Pozostała kwota Kredytu zostanie spłacona w ostatecznej dacie spłaty Kredytu;
6. oprocentowanie: zmienne ustalane na bazie stawki bazowej EURIBOR oraz zmiennej marży; oraz
7. zabezpieczenia: Kredyt będzie zabezpieczony pakietem zabezpieczeń ustanowionym w związku z Umową Kredytu na czas jej trwania i wskazanych powyżej.
Wypłata środków w ramach Kredytu nastąpi pod warunkiem spełnienia przez Joint-Venture i Poręczycieli warunków przewidzianych Umową Kredytu w tym standardowych warunków zawieszających.
Warunki Umowy Kredytu nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 16/2023


Date: 15th September 2023


Subject: Conclusion of a term loan agreement by a subsidiary regarding
significant financing for the Issuer's Group

General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information


Content:


In reference to the current report no. 29/2021 dated October 22nd 2021
and current report no. 2/2022 dated February 10th 2022 and current
report no. 3/2023 dated February 17th 2023, the Management Board of
Arctic Paper S.A. ("Issuer") informs that on September 15th 2023 a
joint-venture company of the Issuer and Rottneros AB ("Rottneros") under
the business name Kostrzyn Packaging Sp. z o. o. ("Joint-Venture")
concluded an investment term loan agreement ("Facility Agreement"), up
to a total amount of EUR 16,000,000 ("Facility"), which is to be granted
to Joint-Venture as a borrower by Bank Polska Kasa Opieki S.A. as a
lender ("Lender") to finance the costs of a project to construct,
maintain and operate a new production facility of packaging from molded
cellulose fiber ("Project Costs").


To secure the claims of the Lender under the Facility Agreement and
other related finance documents, Joint-Venture and the Issuer and the
Rottneros as guarantors (“Guarantors’) will establish, amongst others,
the following security interests: registered pledge and financial pledge
over shares in Joint-Venture, statements on submission to enforcement by
the Issuer, Rottneros and Joint-Venture, registered pledges and
financial pledges over bank accounts of Joint-Venture, registered
pledges over assets of Joint-Venture, security over rights under
property insurance policies of Joint-Venture, guarantees securing the
payment of the principal amount of the Facility by the Guarantors, a
guarantee to cover excess Project Costs up to the agreed amount and a
subordination agreement between the Lender, Joint-Venture and the
Guarantors.


The Management Board of Arctic Paper S.A. in current report no. 3/2023
dated February 17th, 2023, informed investors about the decision to
start work in connection with the scope of the Joint-Venture's
activities, including sources of financing through shareholders' own
contributions and bank loans.


Below the Issuer provides detailed information regarding terms and
conditions of the Facility Agreement:


1. total amount of financing: the equivalent of EUR 16 million;


2. currency: EUR;


3. facilities: investment term loan;


4. financing period: seven years from the date of the conclusion of the
Facility Agreement;


5. repayment conditions: 53,4% of the Facility will be repaid in
instalments paid every three months starting from September 2025. The
remaining part will be repaid on the final maturity date of the Facility;


6. interest rate: interest at a floating rate based on the EURIBOR base
reference rate and variable margin; and


7. security: The Facility will be secured by a security package
established in connection with the Facility Agreement for its duration
and indicated above.


The disbursement of funds under the Facility, is conditional on the
fulfilment of conditions precedent provided in the Facility Agreement by
the Joint-Venture and the Guarantors, including standard conditions
precedent.


The terms and conditions of the Facility Agreement do not differ from
the provisions commonly used for this type of agreements.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-15 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2023-09-15 Katarzyna Wojtkowiak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki