08OCTAVA: wyniki finansowe

2019-09-12 17:41
publikacja
2019-09-12 17:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Octava_PSr_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_GK_Octava_SA_2019.06.30-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_Octava_30.06.2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_IP_2019_komentarz_Zarzadu_20190912.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_sprawozdanie_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody i straty z inwestycji (3 687) 5 336 (860) 1259
II. Pozostałe przychody operacyjne 1 274 470 297 111
III. Koszty operacyjne (1 768) (1 322) (412) (312)
IV. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej (4 181) 4 484 (975) 1 058
V. Zysk (strata) netto (2 561) 3 790 (597) 894
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki (2 560) 3 781 (597) 892
VII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą ( w zł / EUR) (0,06) 0,09 (0,01) 0,02
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 959) (1 436) (457) (339)
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (373) 2 646 (87) 624
XI. Przepływy pieniężne netto (2 332) 1 210 (544) 285
XII. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa, razem 75 193 76 696 17 684 17 836
XIV. Zobowiązania, razem 12 984 11 926 3 054 2 773
XV. Kapitał własny, razem 62 209 64 770 14 631 15 063
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 62 206 64 766 14 630 15 062
XVII. Liczba akcji (szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XVIII. Wartość aktywów netto na jedną akc ję (w zł / EUR) 1,45 1,51 0,34 0,35
XIX. Wartość aktywów netto przypisaną akcjonariuszom Spółki na jedną
akcję (w zł / EUR)
1,45 1,51 0,34 0,35
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XX. Przychody i straty z inwestycji (3 392) 4 058 (791) 957
XXI. Pozostałe przychody operacyjne 8 4 2 1
XXII. Koszty operacyjne (464) (418) (108) (99)
XXIII. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej (3 848) 3 644 (897) 860
XXIV. Zysk (strata) netto (3 667) 3 125 (855) 737
XXV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XXVI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą ( w zł / EUR) (0,09) 0,07 (0,02) 0,02
XXVII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (3 648) 418 (851) 99
XXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - - -
XXIX. Przepływy pieniężne netto (3 648) 418 (851) 99
XXX. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXI. Aktywa, razem 60 432 64 630 14 213 15 030
XXXII. Zobowiązania, razem 852 1 383 200 322
XXXIII. Kapitał własny, razem 59 580 63 247 14 012 14 709
XXXIV. Liczba akcji (szt.) 42 786 848 42 786 848 42 786 848 42 786 848
XXXV. Wartość aktywów netto na jedną akc ję (w zł / EUR) 1,39 1,48 0,33 0,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Octava_PSr_2019.pdfOctava_PSr_2019.pdf Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019
Raport z przeglądu SSF GK Octava SA 2019.06.30-sig-sig.pdfRaport z przeglądu SSF GK Octava SA 2019.06.30-sig-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego spsrawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za I półrocze 2019 roku
Raport z przegladu JSF Octava 30.06.2019-sig-sig.pdfRaport z przegladu JSF Octava 30.06.2019-sig-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego Octava S.A. za I półrocze 2019 roku
Octava_IP_2019_komentarz Zarzadu_20190912.pdfOctava_IP_2019_komentarz Zarzadu_20190912.pdf Komentarz Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 roku
Oświadczenie_Zarządu_sprawozdanie I polrocze 2019.pdfOświadczenie_Zarządu_sprawozdanie I polrocze 2019.pdf Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań za I półrocze 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-12 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki