Zysk netto grupy PKO BP w II kw. '20 powyżej oczekiwań

2020-08-05 07:20, akt.2020-08-05 14:56
publikacja
2020-08-05 07:20
aktualizacja
2020-08-05 14:56
fot. Lukas Davidziuk / Shutterstock

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2020 roku spadł do 803 mln zł z 1.217 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 3,8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 773,5 mln zł. Bank wykorzystał czas pandemii na przyspieszenie digitalizacji - twierdzi prezes Zbigniew Jagiełło.

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 718 mln zł do 826 mln zł. W I połowie 2020 roku zysk netto wyniósł 1.306 mln zł, czyli spadł 37,2 proc. rdr.

Saldo rezerw wyniosło łącznie w drugim kwartale 2020 roku 639 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się odpisów na poziomie 644,2 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 574,4 mln zł do 724 mln zł. Koszty ryzyka są na poziomie 0,54 proc.

Koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych wyniósł w II kwartale 105 mln zł, podczas gdy w I kwartale było to 85 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 2.534 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.502,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.372,3 - 2.570 mln zł). Wynik odsetkowy pozostał na poziomie ubiegłorocznym i spadł 6 proc. kdk.

Kwartalna marża odsetkowa spadła do 2,97 proc. z 3,35 proc. w I kwartale 2020 roku.

Wynik z prowizji wyniósł 918 mln zł i był 10 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 834,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 797 mln zł do 911,7 mln zł). Wynik ten spadł 1 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Koszty działania w II kwartale wyniosły 1.420 mln zł, czyli były 6,6 proc. niższe niż oczekiwał rynek (1.521,1 mln zł).

Bank podał, że w segmencie gospodarstw domowych zaobserwował silny wzrost bazy depozytowej związany ze zwiększoną skłonnością klientów indywidualnych do oszczędzania w okresie pandemii. Depozyty te wzrosły 3,4 proc. kdk do 189,5 mld zł.

Nowa sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych w II kwartale wyniosła 3,8 mld zł, podczas gdy w I kwartale była na poziomie 7,1 mld zł.

Bank podał, że w lipcu sprzedaż kredytów gotówkowych powróciła do poziomów sprzed II kwartału 2020 roku.

PKO BP poinformował, że udział kredytów z moratorium w portfelu kredytów mieszkaniowych wynosi 7 proc. (wartość moratoriów wynosi 8,4 mld zł), w przypadku kredytów konsumpcyjnych jest to 6 proc. (2 mld zł),a kredytów gospodarczych wraz z leasingiem 13 proc.(wartość moratoriów to 15,5 mld zł).

Na 30 czerwca 2020 roku przeciwko bankowi toczyło się 3.079 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 776 mln zł. Pod koniec marca toczyło się 2.110 postępowań sądowych o łącznej wartości przedmiotu sporu 505 mln zł.

Współczynnik kapitału Tier 1 wynosi 16,98 proc., a łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 18,21 proc.

Poniżej przedstawiamy wyniki PKO BP w drugim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 2Q2020 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 2 534 2 502,1 1,3%
Wynik z prowizji 918 834,7 10,0%
Koszty ogółem 1 420 1 521,1 -6,6%
Saldo rezerw -639 -644,2 -0,8%
Zysk netto 803 773,5 3,8%
2Q2020 2Q2019 różnica 1Q2020 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 2 534 2 538 0% 2 703 -6%
Wynik z prowizji 918 926 -1% 886 4%
Koszty ogółem 1 420 1 413 0% 1 838 -23%
Saldo rezerw -639 -322 98% -692 -8%
Zysk netto 803 1 217 -34% 503 60%

Wykorzystujemy pandemię do przyspieszenia procesu cyfryzacji banku

Bank wykorzystał czas pandemii na przyspieszenie digitalizacji. Do sieci przenoszą się zarówno pracownicy banku, jak i klienci, także ci, którzy przed pandemią nie korzystali z kanałów cyfrowych - powiedział w środę Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, podczas konferencji.

Przedstawiciele banku przyznali, że podczas pandemii dokonali przeglądu strategii banku i priorytetów na najbliższe miesiące. Po aktualizacji celami banku będą: sprzedaż i obsługa cyfrowa, dywersyfikacja przychodów, z naciskiem na przychody prowizyjne oraz efektywność operacyjna.

Prezes stwierdził, że ograniczenia związane z pandemią będą nam towarzyszyć jeszcze co najmniej kilka miesięcy, jednak bank wykorzystał ten czas na przyspieszenie strategii digitalizacji.

PKO BP podał, że wprowadził model hybrydowy pracy doradców, z rosnącą rolą kanałów cyfrowych, do korzystania z których namawiano klientów, zarówno pod kątem obsługi, jak i sprzedaży produktów.

Bank zauważył też, że mimo mniejszego ruchu w oddziałach odnotowano większą aktywność w internecie, zarówno klientów już przed pandemią korzystających z kanałów cyfrowych, jak i migrujących z placówek stacjonarnych.

Jagiełło dodał, że coraz większy wpływ na proces udzielania kredytów mają technologie informatyczne, w tym big data.

Prezes przyznał, że poprzez digitalizację i automatyzację wielu procesów zmienia się zatrudnienie, ponieważ zmniejsza się liczba oddziałów, a wiele czynności dotychczas wykonywanych przez doradców, jest dostępne w ramach samoobsługi klienta. Jego zdaniem liczba pracowników sektora bankowości będzie się zmniejszała, za to będą rosły ich kompetencje technologiczne.

"PKO BP nie podejmuje decyzji co do zamknięcia oddziałów, te decyzje podejmują klienci" - stwierdził Jagiełło. "To oni decydują o tym, czy chcą odwiedzać" - placówkę PKO BP.

Dodał, że wybuch pandemii wymusił skokowe zainteresowanie cyfrowym dostępem do banku, a PKO BP dostosowuje liczbę placówek, zarówno oddziałów, jak i agencji, do zainteresowania, nie planując gwałtownych i masowych zamknięć stacjonarnych placówek z własnej inicjatywy.

Jagiełło powiedział, że uruchomiona 1 lipca platforma Automarket to jej pierwsza odsłona, platforma będzie ciągle rozwijana, zyskując nowe funkcjonalności, na kształt bankowej aplikacji IKO, która ma obecnie wersję 4.0, a trwają prace nad piątą wersją.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierwszego miesiąca działania platformy" - powiedział prezes. Wskazał, że w lipcu odnotowano w sieci kilkaset tysięcy wejść na Automarket.

"Chcemy, aby to była podstawowa platforma do obrotu sprzedaży i najmu samochodów w Polsce, taki jest plan" - dodał.

Wedle prezesa równoległe trwają prace dotyczące podobnej platformy dotyczącej mieszkań i nieruchomości, która ujrzy światło dzienne w 2021 r.

Wiceprezes Rafał Kozłowski zwrócił uwagę, ze rośnie presja regulacyjna, która skutkuje dla PKO BP m.in. tym, że rosną składki na fundusz gwarantowania depozytów.

Kozłowski powiedział, że wzrosły też koszty ryzyka, a w przypadku PKO BP bank odpisał z wyprzedzeniem, na podstawie wyników z modeli statystycznych, dodatkowe odpisy na potencjalne skutki pandemii, co podniosło koszty ryzyka o ok. 350 mln zł, wykazując w bilansie w sumie prawie 1 mld zł na koszty związane z ryzykiem.

Jagiełło: Dynamika zysku PKO BP w pierwszej połowie 2020 lepsza niż sektora 

Dynamika zysku grupy PKO BP w pierwszej połowie 2020 roku jest lepsza niż w całym sektorze bankowym - powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

“Polska gospodarka stopniowo wychodzi z kryzysu, jakiego doświadczyła na skutek pandemii SARS-CoV-2, choć otoczenie gospodarcze, ze względu na panującą niepewność, wciąż pozostaje trudne. W takich warunkach, w I połowie 2020 roku, Grupa PKO Banku Polskiego wypracowała 1,3 mld zł zysku netto. To wynik wyraźnie niższy niż przed rokiem, ale jednocześnie jego dynamika jest lepsza niż w całym sektorze bankowym” - powiedział, cytowany w komunikacie, Zbigniew Jagiełło.

Jak wyjaśnił, przyczyniło się do tego "dobre przygotowanie Grupy Kapitałowej Banku na trudniejsze warunki gospodarcze, w które wkroczyła z bardzo dobrymi parametrami finansowymi". "Dzięki temu w najostrzejszej fazie kryzysu, mogła skupić się na przyspieszeniu cyfryzacji. Owocem tych działań jest m.in. uruchomiona na początku lipca platforma Automarket, wdrożenie otwierania wybranych rachunków osobistych +na selfie+ oraz udostępniony już na pełną skalę asystent głosowy naszej aplikacji IKO” - dodał szef PKO BP.

W komunikacie podano też, że bank aktywnie włączył się w ratowanie polskich firm i tworzonych przez nie miejsc pracy i jest liderem w dystrybucji subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm.

Jak informuje PKO BP, zysk netto grupy w pierwszej połowie 2020 roku wyniósł 1,3 mld zł i był o 37,2 proc. niższy niż przed rokiem. Na spadek wyniku wpływ miało przede wszystkim pogorszenie sytuacji w otoczeniu gospodarczym wywołane epidemią SARS-CoV-2, co zmusiło bank do utworzenia odpisów w kwocie 581 mln zł.

“Na zmniejszenie zysków wpłynęły także obciążenia związane z ubiegłorocznymi werdyktami TSUE: wzrost kosztu ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych (186 mln zł), koszt automatycznych zwrotów prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów detalicznych oraz koszt rezerwy zawiązanej na zwroty tych prowizji (175 mln zł), a także inne koszty regulacyjne (140 mln zł)” - podano w komunikacie.

Bank wyjaśnia, że obciążenia te częściowo równoważone były wyższym wynikiem na działalności biznesowej związanym przede wszystkim z dynamicznym zwiększaniem skali działania. Aktywa grupy w I połowie 2020 roku wzrosły do ponad 377 mld zł, finansowanie udzielone klientom zwiększyło się do 256 mld zł, a oszczędności klientów wzrosły do 342 mld zł. Zwiększenie skali działalności wpłynęło na wyższy niż przed rokiem wynik z tytułu prowizji i opłat oraz wynik odsetkowy.

W komunikacie dodano, że bank realizuje cele związane z cyfryzacją przyjęte jesienią 2019 r. w strategii “PKO Bank Przyszłości”. Zgodnie z zapowiedzią, na przełomie kwartału uruchomił pierwszą w Polsce bankową platformę do zakupu samochodów nowych i używanych - Automarket. Za jej pośrednictwem, klienci mogą kupić sprawdzone technicznie i objęte gwarancją samochody, a sam zakup mogą sfinansować przy użyciu produktów grupy banku.(PAP)

seb/ pif/ amac/

Poniżej przedstawiamy wyniki PKO BP w drugim kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 2Q2020 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 2 534 2 502,1 1,3%
Wynik z prowizji 918 834,7 10,0%
Koszty ogółem 1 838 1 521,1 20,8%
Saldo rezerw -639 -644,2 -0,8%
Zysk netto 803 773,5 3,8%
2Q2020 2Q2019 różnica 1Q2020 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 2 534 2 538 0% 2 703 -6%
Wynik z prowizji 918 926 -1% 886 4%
Koszty ogółem 1 838 1 413 30% 1 838 0%
Saldo rezerw -639 -322 98% -692 -8%
Zysk netto 803 1 217 -34% 503 60%

(PAP)

seb/

Źródło:PAP
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (8)

dodaj komentarz
marcinn89
Bardzo dziwne rzeczy się wyprawiają w tym kraju i na świecie. Parę dni temu czytałem na blogu Kejti jak kobieta tylko w jeden dzień zarobiła około 4000 zł pracując przez internet w domu, więc już mnie raczej nic nie zdziwi, gdzie zwykły człowiek musi cały miesiąc na to harować (najlepiej wpisać sobie w google blog Bardzo dziwne rzeczy się wyprawiają w tym kraju i na świecie. Parę dni temu czytałem na blogu Kejti jak kobieta tylko w jeden dzień zarobiła około 4000 zł pracując przez internet w domu, więc już mnie raczej nic nie zdziwi, gdzie zwykły człowiek musi cały miesiąc na to harować (najlepiej wpisać sobie w google blog kejti i zobaczyć). Bardzo dziwne rzeczy się dzieją po tej całej pandemii i jak na moje to będzie jeszcze gorzej dla niektórych osób.
znawca_wszystkiego
Powyżej oczekiwań! Słyszeli? Kupywać! Kupywać Sebixy!
antek10
Tytuł jak z Wiadomosci jedynych slusznych o 19:30 :-) Chyba boją sie pogromu na giełdzie akcji. Zaklinanie rzeczywistosci.
antek10
Zysk spadł o 30% - grunt że powyżej oczekiwań.
znawca_wszystkiego
Twój komentarz jest powyżej oczekiwań! Bo tak naprawdę zysk spadł rdr z 1217mln do 803mln czyli o 34%. Więc kupywać, kupywać!
onlyv8engine
kolejni po Mbanku którzy płaczą jak ich korona uderza w tu proszę zysk netto powyżej oczekiwań.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki