REKLAMA
WEBINAR

QUARTICON: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 14 grudnia 2022 r./ Convening of the EGM of QuarticOn S.A. for 14 December 2022

2022-11-16 17:15
publikacja
2022-11-16 17:15
POLISH VERSION:
Zarząd QuarticOn S.A. [Spółka] działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] i
art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych [KSH], niniejszym zwołuje na dzień 14 grudnia 2022 roku, na
godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., które odbędzie się w siedzibie
Spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A [budynek Atlas Tower, 25 piętro, sala QON].
Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka
przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Jedocześnie Spółka informuje, że w ramach pkt 5-7
planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie przewiduje podjęcie uchwał w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym w ramach emisji nowych akcji serii K w celu
konwersji pożyczek w kwocie ok. 0,5 mln zł na kapitał zakładowy Spółki, a w ramach emisji akcji serii L
i M Spółka planuje łącznie pozyskać ok. 1-3 mln zł. Ostateczne decyzje co wielkości poszczególnych
emisji nowych akcji zostaną podjęte przez akcjonariuszy Spółki podczas obrad zwołanego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.

ENGLISH VERSION:
Management Board of QuarticOn S.A. [Company], acting pursuant to art. 399 § 1 in connection with
joke. 402[1] and Art. 402 [2] of the Code of Commercial Companies [CCC], hereby convenes an
Extraordinary General Meeting of QuarticOn S.A. on December 14, 2022, at 10:00 am, to be held at
the Company's registered office in Warsaw, at the address: 123A Jerozolimskie Av. [Atlas Tower
building, 25th floor, QON room].
The full content of the announcement and the content of draft resolutions for the Extraordinary
General Meeting are provided by the Company as an attachment to this report.
The Company also informs that under items 5-7 of the planned agenda of the Extraordinary General
Meeting, it envisages adopting resolutions on increasing the Company's share capital, including the
issue of new series K shares in order to convert loans in the amount of approx. PLN 0.5 million into
equity of the Company, and in the result of the issue of series L and M shares, the Company plans to
raise a total of approx. PLN 1-3 million. The final decisions to the size of individual issues of new shares
will be made by the Company's shareholders during the convened Extraordinary General Meeting of
the Company.
Legal ground: § 4 sub-paragraph 2 point 1), 2) and 3) of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System
Rules „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect
Market”.

Załączniki
20221116_171529_0000144152_0000146264.pdf
20221116_171529_0000144152_0000146265.pdf
20221116_171529_0000144152_0000146266.pdf
20221116_171529_0000144152_0000146267.pdf
20221116_171529_0000144152_0000146268.pdf
20221116_171529_0000144152_0000146269.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki