REKLAMA

PLASTBOX: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

2021-02-12 17:14
publikacja
2021-02-12 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PLASTBOX
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Nargara Investments LTD. z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, w dalszym toku określana jako „Ustawa o ofercie publicznej”), niniejszym oświadczam, iż:
w wyniku zawartej w dniu 10 lutego 2021 sesyjnej pakietowej transakcji nabycia na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 500 000 sztuk akcji Spółki doszło do zmiany dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału w ten sposób, iż nastąpiło przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Zmiana stanu posiadania”).
Przed Zmianą stanu posiadania Akcjonariusz posiadał 6 281 371 akcji Spółki, stanowiących 14,98% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6 281 371 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,98% ogólnej liczby głosów.
Aktualnie Akcjonariusz posiada 6 781 371 akcji Spółki stanowiących w przybliżeniu 16,17% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6 781 371 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 16,17% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c Ustawy, a także nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-12 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki