REKLAMA
PILNE

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021

2021-09-27 08:19
publikacja
2021-09-27 08:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-27
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dnia 27 września 2021 roku na podstawie art. 349 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych w zw. z § 9 ust. 1 i 2 statutu Spółki podjęta została uchwała Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2021 roku., zgodne z którą postanowiono wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet dywidendy za okres pierwszego półrocza 2021 roku w łącznej wysokości 8.682.900 zł (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych), tj. w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) zł na każdą akcję (dalej „Zaliczka”).
Wysokość zaliczki została ustalona stosownie do postanowień art. 349 §2 kodeksu spółek handlowych to jest stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który zgodnie z opublikowanym raportem półrocznym Spółki w zakresie jednostkowym wyniósł 17 412 634,45 zł (siedemnaście milionów czterysta dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 45/100).
Zaliczką objętych zostanie 17.365.800 akcji Spółki (tj. wszystkie akcje Spółki). Do Zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 9 grudnia 2021 r. Zaliczka zostanie wypłacona uprawnionym akcjonariuszom Spółki w dniu 16 grudnia 2021 r., pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na wypłatę Zaliczki.
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości wskazanej powyżej jest zgodna z opublikowaną przez Spółkę i przyjętą przez Zarząd polityką dywidendową, która rekomenduje wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości minimum 50% jednostkowego zysku netto Krynicki Recykling S.A., przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.
Niniejsze ogłoszenie stanowi równocześnie ogłoszenie o planowanej wypłacie Zaliczki zgodnie z art. 349 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-27 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki