REKLAMA

KETY: wyniki finansowe

2020-04-22 17:04
publikacja
2020-04-22 17:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_1_kw._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Przychody netto ze sprzedaży 828 951 778 885 188 557 181 203
II. Zysk z działalności operacyjnej 108 401 76 620 24 657 17 825
III. Zysk przed opodatkowaniem 102 590 71 767 23 336 16 696
IV. Zysk netto 83 340 58 126 18 957 13 523
V. Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 83 305 57 949 18 949 13 482
VI. Całkowity dochód (strata) netto 74 162 66 323 16 869 15 430
VII. Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 74 127 66 146 16 861 15 389
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 117 344 123 151 26 692 28 650
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (42 252) (52 432) (9 611) (12 198)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 553) (12 924) (3 538) (3 007)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 59 539 57 795 13 543 13 446
XII. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 8,70 6,07 1,98 1,41
XIII. Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 8,69 6,06 1,98 1,41
XIV. POZYCJE BILANSU 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XV. Aktywa razem 2 937 919 2 778 510 645 370 652 462
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 383 717 1 300 005 303 960 305 273
XVII. Zobowiązania długoterminowe 623 194 560 337 136 897 131 581
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 760 523 739 668 167 063 173 692
XIX. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 552 835 1 477 173 341 110 346 876
XX. Kapitał akcyjny 67 851 67 825 14 905 15 927
XXI. Liczba akcji 9 581 797 9 569 947 9 581 797 9 569 947
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 162,06 154,36 35,60 36,25
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 162,04 154,18 35,59 36,20
Wybrane jednostkowe dane finansowe
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży 285 941 289 018 65 041 67 239
XXV. Zysk z działalności operacyjnej 9 728 1 341 2 213 312
XXVI. Zysk brutto 6 019 (1 010) 1 369 (235)
XXVII. Zysk netto 4 605 (1 031) 1 047 (240)
XXVIII. Całkowity dochód netto (3 018) 2 954 (686) 687
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 032) 19 617 (2 054) 4 564
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 549) (21 162) (4 219) (4 923)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 644 14 660 7 198 3 411
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 063 13 115 924 3 051
XXXIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,48 (0,11) 0,11 (0,03)
XXXIV. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,48 (0,11) 0,11 (0,03)
XXXV. POZYCJE BILANSU 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019
XXXVI. Aktywa razem 1 249 289 1 170 449 274 430 274 850
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 574 029 493 998 126 096 116 003
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 303 710 272 654 66 716 64 026
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 270 319 221 344 59 381 51 977
XL. Kapitał własny 675 260 676 451 148 334 158 847
XLI. Kapitał akcyjny 67 851 67 825 14 905 15 927
XLII. Liczba akcji 9 581 797 9 569 947 9 581 797 9 569 947
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 70,47 70,68 15,48 16,60
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 70,46 70,60 15,48 16,58
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Kwartalny 1 kw. 2020.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny 1 kw. 2020.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-22 Dariusz Mańko Prezes Zarządu
2020-04-22 Rafał Warpechowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki