2,91 zł
5,05% 0,14 zł
HERKULES SA (HRS)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
HRS_QSr_3_2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2015-11-16
HERKULES Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HERKULES S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-236 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Annopol 5
(ulica) (numer)
22 519 44 44 22 519 44 45
(telefon) (fax)
sekretariat@herkules-polska.pl www.herkules-polska.pl
(e-mail) (www)
9512032166 017433674
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 112 478 78 238 27 048 18 716
II. Zysk z działalności operacyjnej 20 566 9 803 4 946 2 345
III. Zysk brutto z działalności kontynuowanej 17 296 6 976 4 159 1 669
IV. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej z działalności kontynuowanej 12 926 5 446 3 108 1 303
V. EBITDA 34 788 21 536 8 366 5 152
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 23 481 11 082 5 647 2 651
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 449 -22 322 -348 -5 340
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -18 288 -637 -4 398 -152
IX. Przepływy pieniężne razem 3 744 -11 877 900 -2 841
X. Środki pieniężne na koniec okresu 8 616 1 071 2 072 256
XI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 43 412 140 43 412 140 43 412 140 43 412 140
XII. Zysk netto jednostki dominującej z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w zł) 0,30 0,13 0,07 0,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
HRS_QSr_3_2015.pdfHRS_QSr_3_2015.pdf Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z kwartalnym skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 3 kwartał 2015 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-11-16 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2015-11-16 Tadeusz Orlik Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~as

Odpaaałłłł!!!

! Odpowiedz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl