REKLAMA

FASING: wyniki finansowe

2021-04-30 22:11
publikacja
2021-04-30 22:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot._rzetelnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dot._wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dot._wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dot._Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Roczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZIALALNOSCI_Grupy_Kapitalowej_FASING_S.A._za_rok_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Schemat_Grupy_Kapitalowej_FASING_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_NA_TEMAT_INFORMACJI_NIEFINANSOWYCH_Grupy_Kapitalowej_FASING_S.A._za_rok_2020_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_-_skonsolidowane_sprawozdanie.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 153154 200537 35 602 46 998
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15778 34221 3 668 8 020
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13436 27298 3 123 6 398
IV. Zysk (strata) netto grupy kapitalowej 9779 16377 2 273 3 838
V. Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli 1239 1935 288 453
VI. Inne całkowite dochody 1767 1176 411 276
VII. Łączne całkowite dochody 11546 17553 2 684 4 114
VIII. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 9477 14873 2203 3486
IX. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli 2069 2680 481 628
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34376 7825 7 991 1 834
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24938 -7323 -5 797 -1 716
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11034 7075 -2 565 1 658
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1596 7577 -371 1 776
XIV. Aktywa razem 303877 325558 71 358 75 711
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 127 853 157 989 30 023 36 742
XVI. Zobowiązania długoterminowe 59 232 52 766 13 909 12 271
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 63 807 99 364 14 983 23 108
XVIII. Kapitał własny 176 024 167 569 41 335 38 970
XIX. Kapitał zakładowy 8 731 8 731 2 050 2 030
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 148 650 135 285 34 907 31 462
XXI. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 27 374 32 284 6 428 7 508
XXII. Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej 8 540 14 442 1 985 3 385
XXIII. Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli 1 239 1 935 288 453
XXIV. Liczba akcji 3107249 3107249 3 107 249 3 107 249
XXV. Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,75 4,65 0,64 1,10
XXVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,75 4,65 0,64 1,10
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 56,65 53,93 13,30 12,54
XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 56,65 53,93 13,30 12,54
XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0 0,00 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu dot. rzetelności.pdfOświadczenie Zarządu dot. rzetelności.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej.pdf Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
List Prezesa.pdfList Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu
Roczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_rok_2020.pdfRoczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_rok_2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 2020 rok
RS 2020.pdfRS 2020.pdf Skonsolidowane raport roczny za 2019 rok
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok 2020.pdfSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Schemat Grupy Kapitałowej FASING S.A..pdfSchemat Grupy Kapitałowej FASING S.A..pdf Schemat organizacyjny
SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok 2020 .pdfSPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH Grupy Kapitałowej FASING S.A. za rok 2020 .pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Oświadczenie Rady Nadzorczej - skonsolidowane sprawozdanie.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej - skonsolidowane sprawozdanie.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności grupy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2021-04-30 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Piotr Neuman Dyrektor finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki